Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá hiện nay
Xác định giai cấp công nhân là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Thăng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển giai cấp công nhân lớn mạnh, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương
Trong những năm qua, công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng đã được đẩy mạnh, triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chính trị luôn tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta trên mọi lĩnh vực, nhất là tư tưởng, lý luận thì việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử địa phương là vấn đề cấp thiết nhằm làm sáng tỏ các chặng đường lịch sử và vai trò...
Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng (khoá IX) “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” trên địa bàn huyện Thăng Bình đã tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đời sống văn...
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Thăng Bình chú trọng chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tại địa phương.
Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Sinh hoạt chi bộ là phương thức hoạt động cơ bản nhất của mỗi tổ chức đảng, tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là tất yếu khách quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng