Tổ chức - Cán bộ

Phát triển đảng viên ở các thôn, khu phố: Cần sự vào cuộc quyết liệt
Để tạo nguồn kết nạp đảng viên ở địa bàn dân cư rất cần sự vào cuộc quyết liệt, sâu sát của các tổ chức đảng với những giải pháp, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình địa phương cùng những cách làm hay để đem lại kết quả tích cực trong công tác phát triển đảng viên.
Tạo sự gắn kết với cơ sở, gần dân, sát dân
Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ huyện Thăng Bình đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có nội dung tăng cường phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ. Qua đây, đội ngũ cấp ủy viên các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tạo nên sự gắn bó mật thiết, góp phần phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở.
Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ đảng
Quy chế làm việc của mỗi cấp ủy là văn bản cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành các nguyên tắc, chế độ quy định, điều chỉnh hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Nội dung quy chế thường quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp ủy và từng cấp uỷ viên, cũng như quy định các mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Những điều khoản quy định trong quy chế buộc tất...
Quan tâm phát triển đảng viên trong trường học
Phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức đảng. Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã đặt ra mục tiêu “phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên”...
Những điểm mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng
Ngày 30/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 24-QĐ/TW). Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến Quy định số 24 tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên.Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày