Xây dựng Đảng

Công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội
Công tác dân vận luôn gắn chặt với công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền nhà nước. Làm tốt công tác dân vận ở các cơ quan nhà nước và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ mở rộng và phát huy hiệu quả quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.
Tuyên truyền định hướng tư tưởng, phản bác quan điểm sai trái thù địch cho đoàn viên, thanh niên
Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Thăng Bình đã tăng cường công tác giáo dục, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Trong đó chú trọng việc trang bị kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc và sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả.
Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2022
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022.
Hào khí 30-4 và khát vọng thống nhất non sông
Đại thắng mùa Xuân 1975 không chỉ kết thúc cuộc kháng chiến oanh liệt chống Mỹ cứu nước suốt 21 năm, mà còn chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới trên đất nước ta kéo dài 117 năm (1858-1975). Đó là thắng lợi vẻ vang của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh bại những thế lực thực dân, đế quốc hùng mạnh nhất trong thế kỷ XX. Công lao ấy thuộc về Nhân dân anh hùng, những người lính xuất thân từ công -...
Để nêu gương trở thành phương thức lãnh đạo của Đảng
Vấn đề nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm; là một trong những biện pháp quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định rằng: Đối với các dân tộc phương Đông thì “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, “Lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới,...Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng