Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

CÁC ĐỒNG CHÍ
CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

TT Ảnh đại diện Họ và  Tên  Chức vụ, nơi công tác Điện thoại / Email 
 1

Nguyễn Thanh Phong 
UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

 ĐT:
Email: thanhphonghutb@gmail.com
 2   Nguyễn Văn  Đông HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện ĐT:
Email: nvdongmn@gmail.com
   








Đăng nhập

 
 





Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng