Văn bản

 
Chương trình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU về phát triển thương mại, dịch vụ Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
Quy chế thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủym mưu
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngủ đảng viên theo Nghị quyết sô 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008
Kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giai đình trong tình hình mới
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)
Thông tri về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới
Chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Hướng dẫn công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước
Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan đảng
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/06/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
Nghị quyết xây dựng hạ tầng huyện Thăng Bình đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 92-KL/TW, ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
Kế hoạch tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII
Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Huyện ủy và các ban Đảng Huyện ủy...
Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 14/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương
Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy và Chương trình số 07-CTr/HU, ngày 22/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Văn bản cùng chuyên mục:

 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/06/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
Nghị quyết xây dựng hạ tầng huyện Thăng Bình đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 92-KL/TW, ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
Kế hoạch tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII
Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Huyện ủy và các ban Đảng Huyện ủy...
Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 14/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương
Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy và Chương trình số 07-CTr/HU, ngày 22/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy
Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 09/11/2018 và Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày