Văn bản

 
Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý
Quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thăng Bình vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình
Thông báo phân công Thường trực Huyện ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện dự kiểm điểm tại các TCCS Đảng, cơ quan, đơn vị năm 2018
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 26-CT/HU ngày 29/3/2013 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện
Kế hoạch Sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá,xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Chương trình thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020
Kế hoạch tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW7, khoá XII
Chỉ thị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập
Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Kế hoạch số 98-KH/HU ngày 29/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NG/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết tại HN lần thứ 6 BCH Trung ương, khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ sức khỏe, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; về công tác dân số trong tình hình mới
Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I/2018, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018

Văn bản cùng chuyên mục:

 
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020
Kế hoạch tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW7, khoá XII
Chỉ thị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập
Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Kế hoạch số 98-KH/HU ngày 29/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NG/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết tại HN lần thứ 6 BCH Trung ương, khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ sức khỏe, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; về công tác dân số trong tình hình mới
Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I/2018, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018
Quy chế làm việc của Ban Tổ chức Huyện ủy
Kế hoạch tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX (2015-2020)

Đăng nhập

 
 Liên Kết Web

Trang tin điện tử Đảng bộ huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ 49 Nguyễn Thuật, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập