Văn bản

 
Mời dự Hội nghị hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá kiểm điểm
Kế hoạch tổ chức Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025
Kế hoạch triển khai Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Thông báo phân công dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019
Quyết định thành lập tổ biên tập và bộ phận giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quyết định thành lập Tiểu ban Tổ chức - Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quyết định thành lập tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025
Công văn triệu tập Hội nghị sáng ngày 24/9
Kế hoạch kiểm tra chuyên đề Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05
Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025
Quyết định thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025
Công văn triệu tập Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW Kết luận 61-KL/TW, ; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Chỉ thị tiếp tục thực hiện CTMTQG Nông thôn mới
Thông báo trực Lễ Quốc khánh 2/9/2019
Triệu tập Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Công văn triệu tập HN Công tác cán bộ
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định 04-QĐi/HU, ngày 3/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý
Công văng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu PhiĐăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày