Search
Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng | Thăng Bình đạt 1 giải ba tại Hội thi mỹ thuật thiếu nhi Quảng Nam | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức hoạt động tình nguyện tại huyện Thăng Bình | Thăng Bình: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024 | Chi bộ Trường THPT Thái Phiên kết nạp đảng viên mới cho 3 học sinh xuất sắc | Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14E: Thăng Bình kiên trì đối thoại, tuyên truyền | Tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp | Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Thăng Bình | Tự hào “Vững bước dưới cờ Đảng” | Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng: Chú trọng nâng cao chất lượng mũi nhọn | Thăng Bình: 200 người tìm được việc làm tại các sàn giao dịch việc làm | Phụ nữ Thăng Bình mang yêu thương đến với phụ nữ và trẻ em vùng biên | Xã Bình Định Nam tổ chức Hội nghị Triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 | Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị lần thứ 18 | Hội Cựu Chiến binh cụm cánh đông Thăng Bình viếng hương tại Tượng đài Cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được | Thăng Bình tổ chức chiếu phim cho học sinh dịp hè | Anh Hải…cứu thương | Thăng Bình làm điểm tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở | Công an huyện Thăng Bình liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn | HTX NN Bình Chánh đẩy mạnh tích tụ tập trung ruộng đất và liên kết sản xuất
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV

Tác giả: Nguyễn Văn Long Ngày đăng: 8:03 | 01/03 Lượt xem: 355

Năm 2023 đã đi qua với những khó khăn nhất định, nền kinh tế phục hồi sau Đại dịch Covd-19, tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, chiến sự giữa Nga và Ukraine kéo dài …đã tác động đến nền kinh tế trong đó có nền kinh tế của Việt Nam, nhiều công ty, xí nghiệp ngưng hoạt động, hoạt động cầm chừng, tình trạng giảm việt làm…đã ảnh hưởng đến thu nhập của công nhân và người dân. Tuy nhiên dưới sự tập trung lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó đã đạt được những kết quả quan trong trên tất cả các lĩnh vực và đời sống xã hội.


(Ảnh: MTTQVN xã đọa đàn xây dựng tộc văn góa, gia đình văn hóa)

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại...”. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã một lần nữa khẳng định và bổ sung nội dung, phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; xác định rõ hơn vai trò “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”. Đảng và Nhà nước đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật tạo nền tảng chính trị, pháp lý, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân; khẳng định “vai trò chủ thể, vị trí trung tâm” của nhân dân trong toàn bộ quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Việc xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân phải luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng là ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Cùng với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, việc tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng được Đảng ta xác định là cơ sở để tạo sự đồng thuận xã hội, sự đồng thuận giữa Nhà nước và nhân dân, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2024 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2026 và là năm chuẩn bị các điều kiện để tập trung Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 – 2030, do vậy năm 2024 là một năm rất quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Bình Sa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra, không có cách nào khác là chúng ta phải phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân kết hợp với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra, ngoài sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, công tác tuyên truyền vận động của mặt trận, các đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân là hết sức quan trọng. Đặc biệt trong những năm đến vùng Đông của Tỉnh Quảng Nam được xác định là vùng động lực kinh tế của Tỉnh trong đó có xã Bình Sa, đây là thời cơ nhưng cũng là thách thức đối với chúng ta nhất là công tác quản lý hiện trạng, công tác bàn giao mặt bằng khi triển khai các dự án…Do vậy rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, mà muốn làm tốt việc này thì công tác tuyên truyền, vận động, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân là hết sức quan trọng. Do vậy Mặt trận và các tổ chức thành viên cần phải phát huy vai trò trách nhiệm của mình, đồng thời đổi mới nội dung phương thức hoạt động, trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước hết, cần tiếp tục nhận thức và quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, và chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Mặt trận và các tổ chức thành viên phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Hai là, phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò đoàn kết toàn dân, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu. Quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi và vận động, lôi cuốn để nhân dân tham gia mạnh mẽ vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động; phát huy mọi nguồn lực, khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của đất nước.

Ba là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần phát huy mạnh hơn nữa vai trò tiên phong trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường giám sát để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, ổn định xã hội, phát triển toàn diện và bền vững đất nước. Tiếp tục chủ động tham gia sâu hơn, toàn diện, hiệu quả hơn và động viên nhân dân tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Luôn đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân; tin dân và tôn trọng dân.

Bốn là, tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, các tổ chức có liên quan với hoạt động của Mặt trận.  Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, do đó phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Trước hết, mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác Mặt trận trong tình hình mới; đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về thực hành phong cách dân vận theo tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực sự vì nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ; thiết thực, hiệu quả, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và Chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng Bình Sa ngày càng giàu đẹp, Nhân dân ngày càng hạnh phúc; xã Bình Sa ngày càng phát triển, phồn vinh./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng