Chi tiết tin

Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Tác giả: BBT Ngày đăng: 10:07 | 08/10 Lượt xem: 3824

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan, đơn vị khi thực hiện Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” phải đảm bảo mục đích, yêu cầu: Định hướng giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lịch sử Đảng, góp phần tổng kết thực tiễn công tác tư tưởng, lý luận và xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra; củng cố niềm tin của các cán bộ, giảng viên và nhân dân vào con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, tin tưởng sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo trong Chỉ thị số 20-CT/TW. Việc triển khai các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 20-CT/TW phải phát huy được năng lực tổ chức, quản lý, nghiên cứu của từng tập thể, cá nhân một cách khoa học, sáng tạo, thiết thực; góp phần làm sáng tỏ các vấn đề khoa học lịch sử Đảng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng. Việc triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW phải phù hợp đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn của các cấp ủy, tổ chức đảng các địa phương, cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Việc triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW phải thực chất, hiệu quả, tránh hình thức và phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy và các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm. Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đôn đốc, chỉ đạo sát sao việc rà soát, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng.
 1 Tệp đính kèm
Huong_dan_BTGTW_so_102-HD.TW_ve_tiep_tuc_...tuyen_truyen_giao_duc_LS_Dang.doc [62.00 Kb]    Tải xuống

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:


Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng