Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 132 items in 7 pages
170 -BC/HU 25/03/2013 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
04 -HD/HU 08/03/2013 Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ nêu gương; nêu cao trách ...
08-QC/HU 28/12/2012 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thăng Bình Khoá XIX, nhiệm kỳ 2010-2015
05 -NQ/HU 30/12/2011 Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2012
15-CT/HU 30/12/2011 Về nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự năm 2012
12b-KH/HU 30/12/2011 Tổ chức học tập, triển khai thực hiện các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012
05-NQ/HU 30/12/2011 Về nhiệm vụ năm 2012
12a-KH/HU 15/12/2011 tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30/6/2011 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020
11-KH/HU 06/12/2011 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)
14-CT/HU 06/12/2011 về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thăng Bình lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2012-2017)
03-NQ/HU 01/12/2011 Nghị quyết Hội nghị Huyện ủy lần thứ bảy ( khóa XIX) về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015 ...
03-NQ/HU 01/12/2011 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020
07-CTr/HU 30/11/2011 kiểm tra, giám sát năm 2012 của Huyện uỷ Thăng Bình
08-CT/HU 30/11/2011 Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng ngành, địa phương (nhiệm kỳ 2010 - 2015)
07-CT/HU 04/11/2011 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch lỡ mồm long móng ở gia súc
10-KH/HU 17/10/2011 Thành lập đảng bộ cơ sở cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền trực thuộc Huyện ủy Thăng Bình
10-CTr/HU 12/10/2011 Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XI) “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”
09-KH/HU 28/09/2011 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí ...
02-HD/HU 05/09/2011 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2011-2020
06-CTr/HU 05/09/2011 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng