Thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo

Kết luận số 77-KL/TW, ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển
Ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 77-KL/TW, về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển
Nghị quyết 43/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết 43/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam
Quyết định số 1737/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định số 1737/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 2020 và đến hướng đến năm 2025
Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 2020 và đến hướng đến năm 2025
Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ 2020; Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước 2020
Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ 2020; Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước 2020Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng