Chi tiết tin

Nâng cao chất lượng tham mưu của Văn phòng cấp uỷ

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 21:57 | 26/12 Lượt xem: 1628

Trong những năm qua, Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình ngày càng phát huy vai trò và hiệu quả công tác tham mưu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện.

Trong mọi thời kỳ cách mạng, công tác văn phòng cấp ủy luôn được quan tâm. Văn phòng cấp ủy có hai chức là tham mưu và phục vụ. Hai chức năng này đan xen nhau, có quan hệ mật thiết với nhau. Tham mưu cũng là để phục vụ và trong phục vụ có tham mưu. Để đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng phong cách làm việc khoa học, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, các tổ chức cơ sở đảng cần quan tâm kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của văn phòng cấp ủy cơ sở, đảm bảo cho văn phòng cấp uỷ cơ sở thực hiện tốt 2 chức năng tham mưu và phục vụ. Xây dựng văn phòng cấp ủy vững mạnh, phát huy tốt hai chức năng nói trên, đặc biệt là chức năng tham mưu  là yếu tố rất quan trọng giúp cấp ủy đảng đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy và bảo đảm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

Trong những năm qua, văn phòng cấp ủy trong toàn huyện đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, chủ động tham mưu cho cấp ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy, góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng trên địa bàn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ đã đề ra. Năm 2021, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cũng là năm kinh tế - xã hội huyện gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19. Tuy nhiên, trong năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực, tích cực tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tham mưu cấp ủy ban hành và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2021; tham mưu tổ chức các hội nghị định kỳ, chuyên đề, đột xuất; các hội nghị sơ, tổng kết các văn bản của cấp trên đảm bảo kịp thời, chất lượng. Là năm đầu nhiệm kỳ nên văn phòng cấp uỷ đã tham mưu xây dựng rất nhiều các văn bản chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đặc biệt, đã phối hợp tham mưu BTV Huyện uỷ chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, tham mưu việc lãnh đạo triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, thích ứng an toàn, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác nội chính; tiếp nhận và tham mưu xử lý đơn thư được thực hiện chặt chẽ theo quy định. Công tác văn thư- lưu trữ, hành chính quản trị, tài chính Đảng được thực hiện có hiệu quả. Đã phối hợp tổ chức phục vụ tốt các ngày lễ, các hội nghị do cấp uỷ chủ trì. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Tuy nhiên, hiện nay đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy cơ sở trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế: Công tác tham mưu, phục vụ cho lãnh đạo những thời điểm đột xuất đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu. Việc theo dõi nắm thông tin có lúc chưa kịp thời. Một vài cán bộ Văn phòng thiếu kỹ năng; nghiệp vụ, dẫn đến tình trạng giải quyết công việc còn chậm, chưa khoa học. Bên cạnh đó, Đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng đảng ủy cơ sở trong năm có biến động, đa số mới tiếp cận công việc sau khi thực hiện Đề án Văn phòng phục vụ chung cấp xã nên còn bỡ ngỡ, đôi lúc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.Văn phòng Huyện uỷ Thăng Bình nhiều năm dẫn đầu phong trào thi đua

văn phòng cấp uỷ cụm đồng bằng toàn tỉnh giai đoạn 2015-2020

Với đặc thù công việc văn phòng, cán bộ Văn phòng cấp ủy được tiếp xúc hầu hết các thông tin đến cấp ủy, chủ trương của Đảng, Nhà nước; được gần gũi và làm việc trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của cấp ủy, là cơ hội để học tập tác phong, kinh nghiệm công tác, phương pháp tư duy, …Đây là môi trường thuận lợi giúp cán bộ văn phòng từng bước trưởng thành. Đặc biệt trong giai đoạn tới đây, đòi hỏi công tác văn phòng cấp ủy ngày càng phải đổi mới một cách toàn diện và sâu sắc, năng động và sáng tạo, đội ngũ làm văn phòng cấp ủy, nhất là Văn phòng Huyện uỷ tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, bám sát Chương trình công tác năm của Ban Thường vụ, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ, phối hợp hiệu quả với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ theo yêu cầu của thường trực cấp ủy cũng như yêu cầu thực tiễn công việc. Chủ động theo dõi, đôn đốc các nội dung thường trực cấp ủy đã chỉ đạo trong thời gian qua, nhất là các kết luận của Ban Thường vụ cấp ủy tại các buổi làm việc với các đảng bộ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị để tham mưu các giải pháp lãnh chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng kế hoạch.

Thứ hai, tập trung nghiên cứu Quy định 46-QĐ/TW ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường nắm bắt, tổng hợp nhanh thông tin, tình hình diễn biến về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tham mưu theo hướng “đúng và trúng vấn đề”, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, đột xuất. Nâng cao chất lượng các đề án, văn bản trình cấp ủy và giúp cấp ủy kịp thời ban hành các văn bản, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực. Tiếp tục cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ các hội nghị, các cuộc làm việc của cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực.

Thứ ba, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân viên trong cơ quan; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giữ vững bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, trung thực, tận tuỵ với công việc, giữ vững nguyên tắc an toàn và bí mật công tác của Đảng, hết sức nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong công việc.

Thứ tư, tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ; giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng hằng năm gắn với các phong trào thi đua, qua đó khích lệ cán bộ, đảng viên, nhân viên niềm tự hào, tích cực phát huy khả năng hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số đối với các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện kịp thời công tác văn thư, quản lý văn bản đi-đến, quản lý con dấu. Tiếp tục thu thập, bổ sung, chỉnh lý tài liệu thuộc các nguồn nộp, lưu vào Kho Lưu trữ lịch sử và kho lưu trữ cơ quan theo quy định. Đẩy mạnh số hóa tài liệu; cập nhật thường xuyên tài liệu điện tử của Huyện uỷ đã ban hành vào phần mềm cơ sở dữ liệu văn kiện Đảng, cơ sở dữ liệu mục lục hồ sơ lưu trữ để quản lý và phục vụ tra cứu. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tài chính - quản trị, đổi mới công tác lễ tân, trang trí khánh tiết, hội trường, đón tiếp và phục vụ chu đáo các đoàn khách đến thăm và làm việc.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của văn phòng cấp ủy, bước vào giai đoạn mới, dự báo tình hình có nhiều thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, đòi hỏi đội ngũ cán bộ văn phòng từ huyện đến cơ sở phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung công việc đúng trọng tâm, trọng điểm, giúp cấp ủy hoàn thành chất lượng các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương, cùng toàn Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.                                                                                          

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng