Chi tiết tin

Triển khai tích cực công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 15:56 | 05/05 Lượt xem: 1939

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 25-CT/HU, ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy và và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các TCCS đảng trực thuộc Huyện uỷ đang triển khai rất tích cực công tác chuẩn bị đại hội.

Tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở theo đúng kế hoạch

Huyện ủy đã quán triệt, triển khai chu đáo, đầy đủ và sâu sắc các văn bản chỉ đạo về đại hội đến các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên, giúp cho các tổ chức đảng chủ động triển khai thực hiện công tác đại hội ở địa phương, đơn vị mình. Chỉ đạo các ban Đảng, văn phòng cấp uỷ cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của cấp trên thành các hướng dẫn cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, như: Hướng dẫn tuyên truyền về đại hội, nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ đảng viên trước thềm đại hội; hướng dẫn công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng văn kiện đại hội, lập hồ sơ và nộp hồ sơ lưu trữ, chế độ chi đại hội đảng các cấp..., đảm bảo đầy đủ, cụ thể các quy trình, cách làm, nội dung cần thực hiện. Cùng với việc quán triệt tại hội nghị và bằng các hình thức phù hợp, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ đạo xây dựng các chuyên đề, bài viết tuyên truyền về đại hội đảng trên các phương tiên thông tin đại chúng; chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể huyện làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về công tác đại hội đảng. 

Cùng với việc tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp được ban thường vụ các cấp uỷ cấp huyện tập trung chỉ đạo theo đúng tiến độ đề ra. Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở được tiến hành chặt chẽ và nghiêm túc; cơ bản đảm bảo tiến độ về thời gian, đáp ứng yêu cầu, nội dung theo đúng hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; công tác xây dựng đề án nhân sự cấp uỷ được các chi bộ chú trọng, lựa chọn những đảng viên thực sự có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có năng lực thực tiễn, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để giới thiệu tham gia cấp ủy, bí thư, phó bí thư khóa mới nên chất lượng nhân sự cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới; nhân sự chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ bầu cơ bản đúng dự kiến; quá trình tổ chức đại hội đã thực hiện đúng các quy định, quy chế, hướng dẫn.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn, các đồng chí Huyện uỷ viên phụ trách các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đơn vị phụ trách, nhất là các đảng bộ khó khăn về nhân sự, Đảng bộ xã Bình Nam được chọn đại hội điểm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thường trực Huyện uỷ thường xuyên họp giao ban với các ban đảng và các địa phương để nghe phản ánh tình hình chuẩn bị đại hội, nhất là những vấn đề khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, giúp cơ sở chuẩn bị tốt hơn về nội dung báo cáo chính trị và quy trình công tác nhân sự; giao Ban Tổ chức Huyện uỷ thẩm định trước về quy trình nhân sự, đề án nhân sự đại hội các xã, thị trấn trước khi Ban Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt. Tiến hành rà soát chính trị nội bộ, thẩm tra, kết luận phục vụ cho công tác nhân sự đại hội. Đồng thời chủ động triển khai thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp. Đến thời điểm hiện nay, cơ bản các cấp uỷ cơ sở đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, nghị quyết đại hội và một số văn bản liên quan; công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ và các chức danh chủ chốt khoá mới được các TCCS đảng đã thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn, chú trọng các tiêu chuẩn như trình độ chuyên môn, LLCT, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, độ tuổi tái cử của cán bộ, yêu cầu đổi mới với cấp uỷ không dưới 1/3..., có tính đến phương án sắp xếp, bố trí đối với cán bộ trước và sau đại hội. Tiến hành duyệt báo cáo chính trị và nhân sự đại hội các Đảng ủy trực thuộc. Theo kế hoạch, các chi, đảng bộ cơ sở sẽ hoàn thành tổ chức đại hội trong tháng 6/2020.

Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp huyện

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện các bước xây dựng văn kiện theo đúng quy trình; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội của các sở, ban, ngành tỉnh, các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các TCCS đảng trực thuộc, đại diện MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội ở cơ sở, các tổ chức, cá nhân có liên quan bằng các hình thức phù hợp. Đến nay, huyện đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị để gửi đến các cấp ủy cơ sở thảo luận, tham gia ý kiến tại Đại hội, kết hợp với gửi dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến góp ý của Đại hội cấp cơ sở. Về công tác chuẩn bị nhân sự, Ban Thường vụ các cấp uỷ đã tiến hành đánh giá, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện giai đoạn 2020-2025; đang tiến hành sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt trước đại hội. Chỉ đạo tiến hành rà soát về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, lịch sử chính trị và chính trị hiện nay. Theo dự kiến, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tiến hành vào cuối tháng 7/2020.

Một số vấn đề cần lưu ý

Để công tác đại hội TCCS đảng và công tác chuẩn bị đại hội cấp huyện đạt kết quả cao, trong thời gian tới, nhất là trong tháng 5 và tháng 6/2020, các TCCS đảng trực thuộc hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội, đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả và đúng kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí Huyện ủy viên, các ban Đảng để giúp các TCCS đảng chuẩn bị đầy đủ các văn bản, báo cáo trình ra đại hội. Xây dựng chương trình hành động để đại hội thảo luận là nội dung mới, theo đó, chương trình hành động của đại hội chi bộ, đảng bộ là những giải pháp, biện pháp chủ yếu mang tính khả thi cao để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nghị quyết đại hội. Đại hội thảo luận chương trình hành động đồng thời với thảo luận báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết nhưng không biểu quyết chương trình hành động mà giao cho cấp ủy khóa mới tiếp thu ý kiến đại hội, hoàn thiện và ban hành để triển khai tổ chức thực hiện.

Trong quá trình chỉ đạo cần lưu ý cập nhật các văn bản, hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh, của huyện để chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở; chủ động nắm tình hình và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc về công tác đại hội cho cơ sở. Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội của các cấp uỷ phải song hành với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. Trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả, tạo được khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân; đồng thời phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp huyện, các cấp ủy đảng cần nhanh chóng rút ra những kinh nghiệm sát thực tiễn nhất, đồng thời kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết, đảm bảo đúng quy định, đúng thực tiễn và tạo sự đồng thuận, để đại hội đảng các cấp diễn ra đúng kế hoạch, đạt chất lượng và yêu cầu đề ra, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ý nghĩa của các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng