Chi tiết tin

Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng để đưa đất nước tiếp tục tiến lên

Tác giả: An Phước Ngày đăng: 14:41 | 30/01 Lượt xem: 402

Vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào yêu nước diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy tinh thần bất khuất, khí phách anh hùng, nhưng tất cả đều không thành công vì thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn. Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc ( Hồ Chí Minh), Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập, đây là bước ngoặt có ý nghĩa to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam - thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội; Cương lĩnh đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Đảng ra đời là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc. Đây là kết quả của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác-Lênin. 90 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Thực tế đó khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, minh chứng hùng hồn là lúc Đảng ta mới 15 tuổi Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám-1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, “Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”, đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi nước ta. Một thử thách nữa, đó là Đảng ta, Nhân dân ta đã phải kháng chiến trường kỳ trong suốt 21 năm đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược để giành lại độc lập, thống nhất Tổ quốc Việt Nam thân yêu, giang sơn thu về một mối. Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chiến thắng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc, bảo vệ vững chắc vùng trời, biển đảo của Tổ quốc, giữ vững thành quả cách mạng. Do những nguyên nhân khác nhau, trong giai đoạn này nước ta lâm vào tình trạng khủng khoảng kinh tế-xã hội kéo dài nhiều năm, mặc dầu đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng Đảng ta đã bình tĩnh, đoàn kết, sáng suốt lãnh đạo Nhân dân ta từng bước vượt qua thách thức để đưa đất nước tiến lên phía trước, bắt đầu từ đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo. Một minh chứng hùng hồn, đầy khâm phục là, công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, thoát khỏi nước nghèo kém phát triển và trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập đầu người trung bình thấp; kinh tế liên tục tăng trưởng khá, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, đến cuối năm 2019, thu nhập đầu người đạt gần 2.800 USD/ người; văn hóa-xã hội phát triển; quan hệ đối ngoại rộng mở; vai trò, vị thế quốc tế của nước ta ngày càng lớn, uy tín nước ta ngày càng cao trong cộng đồng quốc tế. Đáng tự hào, năm 2020-2021, Việt Nam vinh dự là Ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, đây là lần thứ hai Việt Nam có được vinh dự này; nhiều sự kiện lớn của quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Qua thực tế đó cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang.

 
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân

Tình hình thế giới những năm qua có nhiều thay đổi lớn và nhanh, tác động đến nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Trước tình hình đó, Đảng ta luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH; khẳng định trước sau như một: cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, tăng cường, làm cho Đảng ta ngày càng lớn mạnh. Công tác xây dựng Đảng được xác định là then chốt; đã được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương... Sau thời gian triển khai thực hiện, tạo được chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ tự phê bình và phê bình được giữ vững và phát huy. Công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp được chú trọng; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được đề cao. Công tác phòng chống tham nhũng, phát hiện và xử lý sai phạm được đẩy mạnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng; tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân, ý thức trách nhiệm đối với công việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp tuyên dương, khen thưởng.
Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân... Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với Nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm.
Trong tình hình ấy, chúng ta càng cần phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Phương hướng chung của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển.
Chặng đường 90 năm tôi luyện trong thực tiễn là nền tảng vững chắc và vô cùng quý báu để Đảng ta tiếp tục vượt qua những khó khăn, thử thách ở phía trước để giữ gìn thành quả cách mạng, đưa đất nước tiến lên, sánh vai cùng các cường quốc năm Châu,…
Bước sang năm 2020, Đảng ta tròn chín mươi Xuân - một chặng đường biết bao gian khổ, hy sinh, thử thách, gánh vác trên đôi vai trọng trách to lớn, nặng nề, nhưng rất đỗi vinh quang và tự hào. Ra đời, chiến đấu, trưởng thành, phát triển, Đảng ta ngày vững vàng vượt qua phong ba, bão táp để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang. Năm 2020, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong niềm phấn khởi, tự hào và tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Đây là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại lịch sử Đảng ta - chặng đường 90 năm qua, những khó khăn, gian khổ, hy sinh cùng những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân./.

Nguồn tin: Trang TTĐT Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày