Chi tiết tin

Tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 16:52 | 17/09 Lượt xem: 393

Triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Thăng Bình đang tích cực các bước chuẩn bị theo phương châm: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Theo kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đại hội bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020, trong đó huyện sẽ chọn 01 Đảng bộ xã tổ chức Đại hội điểm vào tháng 3/2020. Đại hội Đảng bộ huyện hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Do đó, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn đã được triển khai. Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, sâu sắc tinh thần, nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 45 ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII; Chỉ thị 25 ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025 để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng, thống nhất từ huyện đến cơ sở. Đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, trên cơ sở Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đến nay Huyện ủy đã tiến hành thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội đảng bộ cấp huyện. Bộ phận thường trực Tiểu ban Văn kiện đã tiến hành họp phân công nhiệm vụ từng thành viên; góp ý kế hoạch, chủ đề Đại hội, chuẩn bị xây dựng dự thảo đề cương để xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy trước khi soạn thảo báo cáo chính trị trình Đại hội.

Dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội chi, đảng bộ gồm 02 báo cáo chủ yếu: Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ. Trong đó việc xây dựng báo cáo chính trị phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh…, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn… Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Về công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần được chuẩn bị kỹ và thực hiện đúng quy định của Đảng, phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó cần bám sát nội dung Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 45-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam và Chỉ thị số 25-CT/HU của Huyện ủy Thăng Bình để tập trung chuẩn bị thật tốt, đảm bảo cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp mình, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI.


(Đồng chí Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy quán triệt các văn bản chỉ đạo đại hội)
`Tại hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: các cấp ủy cần tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp uỷ; nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với những sai sót, hạn chế trong công tác cán bộ. Chủ động xây dựng phương án nhân sự, chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cho Đại hội Đảng cấp xã, thị trấn và cấp huyện. Trong đó, đặc biệt chú ý đến điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Kiên quyết không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, không chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền, trì trệ trong xử lý giải quyết công việc chung...Rà soát kỹ, bổ sung đầy đủ thông tin, nắm chắc cán bộ; những đảng viên có vấn đề về chính trị phải được cấp có thẩm quyền thẩm tra, kết luận trước khi giới thiệu bầu vào cấp uỷ. Phương án nhân sự cấp uỷ phải gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của mình; đặc biệt tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc tiếp dân định kỳ và đối thoại trực tiếp với dân để giải quyết những vấn đề phát sinh, nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.
Huyện ủy Thăng Bình đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở phải chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, không để xảy ra những vấn đề phức tạp, nhằm giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị tổ chức đại hội ở các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng nhằm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày