Chi tiết tin

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 9:46 | 07/04 Lượt xem: 2589

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, hoạt động của các cấp Hội CCB huyện Thăng Bình ngày càng nền nếp, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chuyển biến về nhận thức và hành động

Để tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác cựu chiến binh (CCB), Huyện uỷ Thăng Bình đã ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/HU, ngày 16/6/2003 thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Hội hoạt động theo quy định. Qua triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/03/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 10-CTr/HU của Huyện uỷ, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện về công tác CCB trong thời kỳ mới ngày càng được nâng cao. Qua đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội CCB trong huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác CCB và xây dựng Hội CCB vững mạnh. Hằng năm, chỉ đạo hội CCB các cấp lựa chọn chủ đề công tác, đăng ký nhiệm vụ trọng tâm với cấp ủy để phê duyệt và tổ chức thực hiện trong năm; định kỳ hằng quý, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để trực tiếp nghe phản ánh tình hình hoạt động, cho ý kiến chỉ đạo, định hướng hoạt động và giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc của tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có công tác CCB. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội các cấp; chỉ đạo rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ hội bảo đảm về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác CCB trong giai đoạn mới.

Các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động phối hợp với hội CCB trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được cấp ủy giao đối với công tác CCB; trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội; giám sát hoạt động của chính quyền, các cơ quan nhà nước; giám sát việc thực hiện trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; tham gia các hội đồng, các ban chỉ đạo, các ban đại diện, tổ giám sát, tổ hòa giải, tổ tuyên tuyền vận động... để nâng cao hiệu quả và phát huy truyền thống tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ". Chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi để hội CCB tổ chức, tham gia các hoạt động, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; có nhiều giải pháp tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên CCB thông qua việc cho vay vốn, đào tạo nghề; chăm sóc sức khoẻ và bảo đảm các chế độ, chính sách đối với CCB, nhất là đối với CCB là thương binh, bệnh binh, bị nhiễm chất độc da cam, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt trách nhiệm bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí hoạt động của hội CCB. Trong 20 năm đã giải quyết chế độ BHYT, BHXH cho 204 đồng chí, số tiền hơn 516 triệu đồng; giải quyết chế độ mai táng cho 4 đồng chí, số tiền gần 35 triệu đồng; chi trả trợ cấp cho chủ tịch, phó chủ tịch khối cơ quan (487) chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB nghỉ công tác Hội, tổng số tiền gần 387 triệu đồng. Đồng thời, giải quyết các chế độ chính sách cho các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho trên 8.000 trường hợp và thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng theo Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trong hai năm 2014 – 2015”. Hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công của cán bộ hội viên là cựu chiến binh được 244 nhà.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp với hội CCB trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng các mô hình câu lạc bộ trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,... và phối hợp tham gia tổ chức thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xây dựng nhà đại đoàn kết, các công trình nước sạch cho hội viên CCB, thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hằng năm, tiến hành sơ kết, tổng kết các chương trình phối hợp để rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp phối hợp hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cấp hội được thực hiện nghiêm túc, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, chống phá cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Lãnh đạo huyện Thăng Bình tặng giấy khen cho CCB  trong phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021

Phát huy vai trò CCB trong thực hiện các phong trào thi đua

Trong 20 năm qua, Hội CCB huyện có nhiều chương trình phối hợp thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tiêu biểu là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; tuyên truyền thực hiện chính sách hậu phương quân đội, quan tâm tới các đối tượng chính sách, người có công; đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế gia đình, xây dựng các mô hình kinh tế giỏi; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", các cấp hội và cán bộ, hội viên CCB thời gian qua luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết tập hợp thực hiện các phong trào hành động cách mạng; tăng cường học tập, cập nhật thông tin thời sự, chủ trương, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tích cực tuyên truyền, giáo dục hội viên và Nhân dân nêu cao cảnh giác cách mạng, chủ động phòng chống âm mưu “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; luôn hoàn thành tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Phối hợp cùng lực lượng công an tuyên truyền thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho gần 9.000 lượt người tham gia, phối hợp hòa giải 708 trường hợp mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, phối hợp thực hiện trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Xây dựng được 105 tổ nòng cốt “CCB tự quản” tổ dân phòng có 712 hội viên CCB tham gia; phối hợp, cảm hoá giáo dục gần 120 thanh thiếu niên chậm tiến, tham gia hoà giải 350 trường hợp mâu thuẫn gia đình, làng xóm, tranh chấp đất đai,…

Các cấp hội phát huy vai trò nòng cốt của CCB gương mẫu, đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, những hoạt động do Trung ương và địa phương phát động. Hội CCB huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai nhiều chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Qua 20 năm, các cấp hội đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh sản xuất theo hướng công nghiệp hóa và dịch vụ, thương mại; kết quả, đến nay tạo nguồn vốn vay cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh để phát triển kinh tế vớ tổng nguồn vốn vay ủy thác qua kênh của hội gần 101,98 tỷ đồng, giải quyết cho 7.803 hộ vay. Hội còn phối hợp với Phòng LĐTB&XH giới thiệu việc làm cho 157 hội viên CCB và lao động là con em CCB. Phối hợp với Phòng NN&PTNT, Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện tổ chức 40 lớp tập huấn chuyển giao về khoa học kỹ thuật nông nghiệp, về kiến thức bảo vệ môi trường cho 760 lượt hội viên là ủy viên Ban chấp hành, Chi hội trưởng. Nhiều hội viên mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, có quy mô phát triển ngày càng lớn, từ đó mà đời sống của hội viên cựu chiến binh được cải thiện và nâng cao. Nhiều cơ sở hội đã vận dụng các cơ chế, hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tích cực thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, làm kinh tế vườn, kinh tế trang trại như mô hình “Trồng cây ăn quả”, mô hình “trồng rừng kết hợp nuôi gà”..., góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp hội vận động hội viên gương mẫu, nòng cốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa... Hội viên đã đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn ngày công và hàng trăm mét vuông đất cùng Nhân dân xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa thôn, khu phố, các công trình phúc lợi xã hội ở địa phương. Các chương trình giảm nghèo, xoá nhà tạm, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài đã được hội viên thực hiện khá tốt. Ngoài ra, thời gian qua, các cấp hội còn tích cực tham gia cùng với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh công tác truyên truyền trong cán bộ hội viên và Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; xây dựng 44 pa nô tuyên truyền với tổng kinh phí 93,5 triệu đồng; vận động hội viên và Nhân dân ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 với số tiền 116,6 triệu...

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp Hội CCB trong huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 09-NQ/TW, Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương và Kết luận số 124-KL/TW, ngày 26/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW để không ngừng nâng cao nhận thức về tư tưởng và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác CCB. Lãnh đạo, chỉ đạo động viên các thế hệ cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; tạo điều kiện để các hội viên CCB tham gia tích cực, có hiệu quả vào các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào của địa phương…

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng