Chi tiết tin

Chú trọng đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 18:45 | 05/12 Lượt xem: 3072

Với nội dung, phong cách được đổi mới theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, huyện Thăng Bình đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, Ban Dân vận Huyện uỷ đã phối hợp làm tốt vai trò là cơ quan thường trực Tổ tuyên truyền, vận động của Huyện uỷ, đã tổ chức nhiều cuộc họp, nhiều đợt tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Năm 2021, đã vận động thành công 05 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường dẫn Cầu Bình Đào; 05 hộ dân và 01 nhà thờ Tộc Đặng bị ảnh hưởng bởi dự án đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến Quốc lộ 1A; 06 hộ bị ảnh hưởng Dự án ở thị trấn Hà Lam từ đường Lý Tự Trọng đến trường THPT Thái Phiên và đường từ trường Thái Phiên đến Quốc lộ 14E,...

Công tác dân vận chính quyền và lực lượng vũ trang, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể huyện đạt nhiều kết quả trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… nhất là triển khai các biện pháp đồng bộ, có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Các chương trình phối hợp với UBND huyện, một số cơ quan chuyên môn, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự đã được ký kết thực hiện, ngày càng đi vào chiều sâu có kết quả tích cực. Thông tin dân vận, tình hình xã hội, tình hình tư tưởng của Nhân dân, dân chủ cơ sở được trao đổi thường xuyên, cập nhật kịp thời để tổ chức thực hiện, phản ánh, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận. Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được duy trì và phát triển, từng bước gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước…Đến nay, trên điạ bàn toàn huyện có 391 mô hình“Dân vận khéo”, trong đó có nhiều mô hình ra đời đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng -an ninh của địa phương.

Tuy nhiên, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, đó là việc lãnh đạo, cụ thể hóa các văn bản của Đảng về công tác dân vận có lúc chưa kịp thời, chưa sát với tình hình thực tế địa phương; việc thực hiện quy chế dân vận của hệ thống chính trị có nơi còn hạn chế. Một số chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, nhiều bức xúc của nhân dân chưa được giải quyết; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận chưa được quan tâm đúng mức…Nhờ vận dụng tốt “dân vận khéo” của hệ thống chính trị, việc thi công nâng cấp, mở rộng đoạn cuối quốc lộ 14E qua huyện Thăng Bình trở nên thuận lợi khi nhận được sự đồng thuận của người dân

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện trong thời gian đến, đặc biệt là phát huy công tác dân vận trong tuyên truyền, vận động hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm, đó là:

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét trong hành động của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận. Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác dân vận, gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò tham mưu của hệ thống dân vận từ huyện đến xã, thị trấn.

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước đối với công tác dân vận chính quyền. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ về công tác dân vận trên địa bàn huyện theo hướng “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với nhân dân”; lấy sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực thi công vụ, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của cơ quan hành chính các cấp. Chú trọng xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đổi mới hình thức, phương pháp trong công tác đối thoại, tiếp công dân; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, những bức xúc, kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, nâng cao sự hài lòng của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, định hướng hoạt động theo hướng sát địa bàn dân cư, nâng cao chất lượng sinh hoạt, tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; gắn công tác chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên với hoạt động phong trào. Nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên của từng tổ chức, kịp thời phản ảnh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị thông qua việc tổ chức ký kết và thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch đề ra; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết theo đúng quy định. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, chú trọng biểu dương, khen thưởng, phát huy, nhân rộng các mô hình, điển hình trong công tác dân vận.

Đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân theo hướng đa chiều, đa hình thức. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là tập trung vận động nhân dân thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Chú trọng việc mở rộng các hình thức tuyên truyền, vận động như đăng tải tin, bài lên các trang thông tin, các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện các biện pháp vận động khác nhau như: gặp gỡ, trao đổi, động viên, đối thoại trực tiếp với nhân dân... để cung cấp kịp thời thông tin, giải thích chính sách, pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Với việc thực hiện tốt những giải pháp cụ thể, thiết thực nêu trên, tin tưởng trong giai đoạn tới công tác dân vận của hệ thống chính trị của huyện Thăng Bình sẽ tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu quả, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên của người dân Thăng Bình, phấn đấu xây dựng huyện Thăng Bình thành vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam của tỉnh Quảng Nam.


Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng