Chi tiết tin

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 17:04 | 19/05 Lượt xem: 4910

Trong những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thăng Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, huyện Thăng Bình đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức. Qua triển khai thực hiện QCDC đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng thời chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện QCDC ở cơ sở theo chương trình công tác đã đề ra. Các xã, thị trấn tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt các nội dung công khai để nhân dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra trên các lĩnh vực. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã nghiêm túc thực hiện tiếp công dân, đối thoại, tiếp xúc với công dân theo định kỳ, tăng cường phối hợp để giải quyết những kiến nghị của nhân dân, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề bức thiết trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong đó, cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở đã tổ chức đối thoại với nhân dân ở nơi có tình hình nổi cộm, bức xúc và đối thoại về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

Việc thực hiện cải cách hành chính đạt kết quả quan trọng, 22/22 xã, thị trấn thực hiện mô hình “Một cửa” đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, tránh phiền hà cho nhân dân. Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp của chính quyền với nhân dân, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được tăng cường. Việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; phát huy dân chủ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc đã giúp cấp ủy, người sử dụng lao động, cán bộ, đảng viên, người lao động ngày càng nhận thức đúng về vai trò, vị trí của xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện Thăng Bình kiểm tra tại xã Bình Chánh

Quá trình thực hiện, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở; tích cực tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở; là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, xây dựng các quy ước, hương ước, tộc ước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tổ chức giám sát và phản biện xã hội, trong đó cấp huyện giám sát 100 cuộc, cấp xã, thị trấn giám sát 465 cuộc; cấp huyện đã tổ chức 10 hội nghị và cấp xã, thị trấn đã tổ chức 166 hội nghị phản biện xã hội. Cùng với đó, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến xã, thị trấn đã tổ chức 176 diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC được tiến hành thường xuyên. Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo QCDC cơ sở huyện đã tiến hành 41 cuộc kiểm tra đối với 03 cơ quan hành chính nhà nước, 04 doanh nghiệp, 34 cuộc ở xã, thị trấn về thực hiện dân chủ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo và tạo điều kiện hoạt động có hiệu quả. Các Ban Thanh tra nhân dân cấp xã đã thực hiện giám sát 28 vụ việc, trong đó có 09 vụ việc phát hiện có sai phạm và kiến nghị đề nghị xử lý. Các Ban Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát 171 công trình, dự án triển khai trên địa bàn các xã, thị trấn. Qua giám sát có 41 công trình, dự án phát hiện có sai phạm và đã gửi kiến nghị đến các chủ đầu tư, nhà thầu, Ban Quản lý các dự án yêu cầu tháo dỡ, thay đổi hoặc kiểm tra, xử lý, khắc phục những sai phạm, thiếu sót góp phần nâng cao chất lượng các công trình, dự án được triển khai xây dựng trên địa bàn...

Thời gian qua, các ngành chức năng của huyện đã có nhiều cố gắng, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp tích cực trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; 5 năm qua cấp huyện đã tiếp 276 lượt công dân với 320 người, gồm 271 vụ việc; tiếp nhận 16 đơn khiếu nại, đã giải quyết 14 đơn; tiếp nhận 05 đơn tố cáo, đã giải quyết xong 05 đơn; tiếp nhận 278 đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp khác, đã giải quyết 183 đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện.

Thực hiện tốt QCDC trong hoạt động của cơ quan đã tạo nên không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng và nghiệp vụ trong giải quyết công việc, ngăn chặn và đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí..., góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh. Với việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện rõ nét và phát huy mạnh mẽ. Đó là động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển, đổi mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng