Chi tiết tin

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Tự soi, tự sửa” để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

Tác giả: Võ Thị Đoan Trang - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngày đăng: 9:46 | 21/01 Lượt xem: 219

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với đợt sinh hoạt chính trị về chủ đề “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Thăng Bình triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, đã tạo bước chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nhận diện, đấu tranh và kịp thời ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nghiêm túc trong công tác lãnh đạo, triển khai

Xác định việc chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị về chủ đề “Tự soi, tự sửa” là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, ngay sau khi tiếp thu các văn bản của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch 50-KH/HU và Kế hoạch số 65-KH/HU để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và hướng dẫn thực hiện việc kiểm điểm “Tự soi, tự sửa” trong đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện; đồng thời, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ ban hành huớng dẫn xây dựng, quản lý, kiểm tra thực hiện kế hoạch cá nhân và cam kết nêu gương trong cán bộ, đảng viên. Qua theo dõi, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch thực hiện, chủ động tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị theo chủ đề “Tự soi, tự sửa” gắn với triển khai Chuyên đề “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và nội dung Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng với công tác triển khai, Ban Thường vụ Huyện uỷ còn chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thành lập 02 đoàn kiểm tra toàn diện đối với Đảng bộ 02 xã Bình An và Bình Triều; Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã thành lập 2 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra đối với 10 tổ chức cơ sở đảng. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm của một số tổ chức đảng; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng khắc phục ngay những thiếu sót, hạn chế, có kế hoạch, biện pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên.(Ảnh: Lãnh đạo tỉnh, huyện, xã tham dự sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ thôn Trà Đoá 1, Đảng bộ xã Bình Đào)

Chuyển biến tích cực

Yêu cầu được đặt ra trong đợt sinh hoạt chính trị lần này là phải nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng trong việc tổ chức thực hiện; phải chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình và nâng cao tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác; phải nhận diện và kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức đảng, đảng viên phải tự giác, trung thực tự phê bình và phê bình; gắn “tự soi, tự sửa” của tập thể với “tự soi, tự sửa” của từng cán bộ, đảng viên.Biểu dương khen thưởng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Diễn đàn “Hành trình theo chân Bác” năm 2022

Kết quả bước đầu trong việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thấy, đa số tổ chức đảng đã triển khai tốt việc quán triệt chỉ thị, kết luận, các chuyên đề, hướng dẫn xây dựng và thực hiện cam kết, kế hoạch cá nhân trong học tập và làm theo Bác gắn với chuyên đề hằng năm. Đặc biệt, đã củng cố, duy trì, nhân rộng và xây dựng mới các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác. Qua gần 200 mô hình được xây dựng, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến, phát huy hiệu quả thiết thực và tạo sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội như mô hình “Vận động nhân dân hiến đất và vật kiến trúc làm đường giao thông nông thôn hướng đến xây dựng đô thị” của xã Bình Minh, mô hình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình Đào”, mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm xã Bình Định Bắc”, mô hình “Du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng” của xã Bình Dương, mô hình “Mẹ đỡ đầu - Hành trình kết nối yêu thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện… Bên cạnh đó, rất nhiều điển hình tiêu biểu đáng được trân trọng và biểu dương như Anh Trần Văn Nam (xã Bình Hải), anh là một điển hình quên mình cứu người và đồng thời là một Bí thư chi bộ mẫu mực được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin yêu; anh Phan Văn Đức (xã Bình Trị), một tấm gương thiện nguyện hết mình vì cộng đồng, một bạn trẻ đã được Trung ương Đoàn vinh danh là “Thanh niên sống đẹp”, được trao giải thưởng “Thiện nguyện quốc gia” năm 2022 và được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích trong học tập và làm theo Bác năm 2022; hay như điển hình vượt khó vươn lên trong lĩnh vực kinh tế của Anh Trương Công Tiền (xã Bình Phục)…

Bên cạnh hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” cũng đem lại nhiều kết quả đáng được ghi nhận. Đến nay, 100% tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên. Các buổi kiểm điểm “tự soi, tự sửa” của tập thể, cá nhân và những vấn đề đặt ra tại các buổi sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết và xây dựng. Nội dung ý kiến góp ý đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, ý thức trách nhiệm, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, giúp cấp ủy, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thấy được những hạn chế, khuyết điểm, từ đó, xác định nguyên nhân và có kế hoạch, giải pháp khắc phục. Mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở kế hoạch và cam kết cá nhân tổ chức thực hiện, tự soi rọi lại bản thân, về những điều đảng viên không được làm, để từ đó phát huy cái tốt, cái tích cực, khắc phục, điều chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, tự hoàn thiện bản thân và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thực tự giác của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. 

Tiếp tục tạo sự lan toả mạnh mẽ

Thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “tự soi, tự sửa” là giải pháp rất quan trọng, có tính quyết định nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thực tế, đây không phải là việc làm dễ dàng, bởi việc tự nhìn nhận sai lầm, khuyết điểm và việc nhận thức đúng để “tự sửa” của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng là việc làm hết sức khó, là cả một quá trình đấu tranh với chính “cái tôi” của bản thân. Để làm được điều này, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng phải nghiêm túc, đoàn kết và có tinh thần “thương yêu giúp đỡ lẫn nhau”. Vì nếu không như vậy, sẽ dễ dẫn đến việc lợi dụng “tự soi” để “trù dập” đồng chí, đồng nghiệp, không khuyến khích được người mắc lỗi dám mạnh dạn nhận khuyết điểm và tự sửa chữa, sẽ làm sai lệch chủ trương của Đảng ta.

Chính vì vậy, các cấp ủy đảng cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, phát huy dân chủ, vai trò nêu gương người đứng đầu, nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm “tự soi, tự sửa” của từng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện đầy đủ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII, gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được tiến hành nghiêm túc, thực chất; hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang và lợi dụng cơ hội này để “đấu đá”, “hạ bệ” nhau với những động cơ không trong sáng. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” phải đồng bộ với công tác cán bộ, là cơ sở quan trọng để đánh giá và bố trí cán bộ. Qua sinh hoạt, nếu có các biểu hiện nổi cộm, thì cần kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh và xử lý kịp thời.

Có thể thấy, việc học tập và làm theo Bác gắn với sinh hoạt chủ đề “tự soi, tự sửa” đã và đang phát huy cao tính dân chủ, tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, củng cố khối đoàn kết trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; thông qua các buổi sinh hoạt chính trị đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi” lại vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để kịp thời “tự sửa”, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá đúng chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực và trình độ người đứng đầu, chất lượng đảng viên… để có kế hoạch khắc phục, điều chỉnh phù hợp.

Những bước chuyển tích cực trong thực hiện đồng bộ hai chủ trương lớn của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương về học tập và làm theo Bác, gắn với sinh hoạt chủ đề “tự soi, tự sửa” sẽ tạo nên những hiệu ứng tốt đẹp và chuyển biến sâu sắc trong nhận thức đến hành động của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh, xây dựng huyện Thăng Bình ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng