Chi tiết tin

Dấu ấn công tác Tuyên giáo năm 2022 ở huyện Thăng Bình

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 16:01 | 22/12 Lượt xem: 637

Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, công tác Tuyên giáo của huyện Thăng Bình đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác, kịp thời tham mưu nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thời gian qua, ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã đóng vai trò quan trọng với sứ mệnh đi trước, mở đường trên mặt trận tư tưởng, nhằm thống nhất ý chí, sự đồng thuận xã hội, tạo ra quyết tâm chính trị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Từng bước đổi mới phương pháp công tác, đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, văn bản của Đảng; quan tâm công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, định hướng, hướng mạnh về cơ sở, giúp cho công tác tư tưởng ngày càng có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn. Công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan Nhà nước trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm có chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, khoa giáo được tăng cường, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện.

Năm 2022, trong bối cảnh bị ảnh hưởng từ các biến động của tình hình khu vực và thế giới, thiên tai, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp; tuy nhiên, ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động nổi bật và đạt những kết quả tích cực. Kịp thời tham mưu cho cấp uỷ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Tham mưu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Thăng Bình gắn với triển khai Chuyên đề “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và nội dung Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đến nay, 100% các chi bộ đã hoàn thành việc tổ chức kiểm điểm “tự soi, tự sửa” đối với tập thể và cá nhân theo kế hoạch đề ra. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tham mưu tổ chức Hội nghị “Cập nhật kiến thức và thông tin thời sự” cho gần 1.000 cán bộ chủ chốt của huyện, xã, thị trấn trên toàn huyện.

Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được chú trọng. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, kịp thời phát hiện, nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức Chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 với chủ đề “Hành trình theo chân Bác”; qua diễn đàn đã biểu dương, khen thưởng 5 mô hình và 3 điển hình trong học tập và làm theo Bác. Việc triển khai các mô hình học tập và làm theo Bác được chú trọng, nhiều mô hình có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả như mô hình “Mẹ đỡ đầu cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn” của Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; mô hình “Du lịch làng nghề, du lịch trải nghiệm” của Đảng ủy xã Bình Dương; mô hình “Vận động Nhân dân hiến đất, vật kiến trúc xây dựng giao thông phục vụ phát triển đô thị” của Khối Dân vận, Đảng ủy xã Bình Minh; mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm xã Bình Định Bắc” của Chi bộ Công an xã, Đảng ủy xã Bình Định Bắc; mô hình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình Đào” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Đào…

Tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 35 huyện triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu, nhất là trên mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thiết lập và duy trì tốt hoạt động của các trang, nhóm Faceboook, Zalo, Mocha dưới sự theo dõi, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, qua đó đã, chủ động, kịp thời chia sẻ rộng rãi các thông tin chính thống, định hướng dư luận trên Internet và mạng xã hội. Đã báo cáo với Ban Chỉ đạo 35 tỉnh thực hiện công tác đấu tranh trên không gian mạng đối với 02 đối tượng đưa thông tin sai sự thật về tình hình của huyện để phối hợp xử lý.
Biểu dương khen thưởng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Diễn đàn “Hành trình theo chân Bác” năm 2022


Để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, Ban Tuyên giáo đã tổ chức tọa đàm bàn “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới”. Thường xuyên định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí. Theo dõi, kịp thời chỉ đạo, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; tập trung tuyên truyền thông tin tích cực. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai 02 cuộc điều tra dư luận xã hội trên địa bàn huyện về vấn đề quản lý, sử dụng đất đai (phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật đất đai 2013) tại 2 xã Bình Tú và Bình Đào và về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi” trên địa bàn huyện. Tổ chức thành công cuộc điều tra dư luận xã hội với chủ đề “Sự hài lòng của người dân đối với chính quyền cơ sở hiện nay”.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn. Công tác giáo dục lý luận được quan tâm đúng mức; nội dung chương trình đảm bảo theo hướng dẫn của cấp trên; nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị từng bước được đổi mới...

Thời gian đến, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thuận lợi, thời cơ lớn xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức gay gắt hơn. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường chống phá trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên giáo trong năm 2023 và những năm tiếp theo, ngành tuyên giáo từ huyện đến cơ sở phải tiếp tục nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu:

Một là, tiếp tục giữ vững sự chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo, bảo đảm tính tích cực, chủ động, chính xác, kịp thời, hiệu quả. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả; uốn nắn, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt.

Hai là, tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Qua đó giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ba là, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên trên địa bàn huyện; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ tuyên giáo từ huyện đến cơ sở có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống lành mạnh, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực, kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay. Định hướng nội dung và nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin địa chúng; kịp thời chấn chỉnh hoạt động báo chí góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng chính trị, nhân cách, giá trị sống cao đẹp; giới thiệu gương người tốt, việc tốt trong xã hội; là lực lượng sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.  

Bốn là, thường xuyên theo dõi, chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh, định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm… Thời gian đến, trên địa bàn huyện sẽ triển khai nhiều công trình, dự án, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như đời sống của nhân dân; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý hiện trạng, quản lý trật tự xây dựng sẽ không tránh khỏi những khó khăn, băn khoăn, vướng mắc, hạn chế có thể gây bức xúc trong nhân dân. Do đó, công tác tuyên giáo cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, kịp thời nắm bắt những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các vùng dự án để tham mưu cho cấp ủy Đảng kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tham mưu đối với Ban chỉ đạo 35 trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh kịp thời với những luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị có thông tin, quan điểm sai trái chống phá Đảng, Nhà nước. Thường xuyên cập nhật và thông tin kịp thời tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, huyện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Coi trọng công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội các đối tượng, nhất là trước những sự kiện, vấn đề có tác động lớn đến đời sống xã hội, bảo đảm khoa học, chính xác, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Sáu là, tập trung thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, nhất là khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Thăng Bình trong giai đoạn hiện nay phải đột phá trong 2 lĩnh vực quan trọng: GPMB để đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị. Do đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, thực hiện tốt công tác đền bù, GPMB, quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý trật tự xây dựng; nhất là việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm ở vùng Đông trong thời gian đến.

Bước vào giai đoạn mới, khí thế và quyết tâm mới, với tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, tin tưởng rằng công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Thăng Bình sẽ phát huy tốt sứ mệnh đi trước, mở đường, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Những đóng góp của ngành sẽ góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Thăng Bình thực hiện thắng lợi Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng