Chi tiết tin

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 7:59 | 25/07 Lượt xem: 1001

Tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên là công cụ quan trọng nhằm tuyên truyền, giáo dục, truyền bá đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Đồng thời, là vũ khí sắc bén kịp thời đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần quan trọng vào việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác tuyên truyền có vai trò, vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước có đi vào cuộc sống, trở thành hiện thực của đời sống xã hội hay không khi làm tốt việc tổ chức học tập tuyên truyền, mà nhất là công tác tuyên truyền miệng làm cho Nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ, biến nhận thức thành tình cảm, trách nhiệm, quyết tâm hành động thực hiện. Trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, hội, đoàn thể huyện Thăng Bình đã quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Theo đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền khá phong phú, đa dạng như: tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy và tuyên truyền viên cơ sở, qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các chuyên trang, chuyên mục; qua các hình thức sinh hoạt chính trị; thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các đội thông tin tuyên truyền lưu động, thư viện, triển lãm; thông qua các hoạt động cộng đồng, các lễ hội, các câu lạc bộ; thông qua các hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan… Công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện đã thể hiện vai trò là mũi nhọn xung kích trong việc cung cấp và định hướng thông tin trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và quốc tế, tạo được sự đồng thuận, nhất quán với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo nên phong trào hành động cách mạng trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền chưa thực sự gắn với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chất lượng, nội dung, hình thức tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền miệng ở một số địa phương chưa đáp ứng nhu cầu. Phương thức tuyên truyền chậm đổi mới, còn nặng một chiều, ít chú ý trao đổi, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình, các mô hình hay, cách làm hiệu quả còn ít. Việc tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm còn hạn chế. Năng lực nắm bắt, phân tích, tổng hợp, dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của một số Báo cáo viên Huyện ủy và tuyên truyền viên cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị chưa thực sự rõ nét...Toạ đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới


Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm góp phần đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Trước hết, các cấp uỷ đảng phải tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã xác định nhiệm vụ công tác tư tưởng là phải “Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền hướng về cơ sở. Tăng cường định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để định hướng, giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình hình phức tạp”. Do đó, các cấp uỷ đảng cần tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, xác định công tác tuyên truyền là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, trước hết các đồng chí Bí thư cấp ủy, của tập thể cấp ủy và của mọi cán bộ, đảng viên phải trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động, giải thích đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho quần chúng Nhân dân, làm sao để các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống.

Chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp tuyên truyền nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và các quan điểm sai trái, tư tưởng lệch lạc, phản động.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tham mưu định hướng nội dung và nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục rà soát, củng cố đội ngũ báo cáo viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng binh chủng tuyên truyền có phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có uy tín và năng lực công tác, khả năng đối thoại, thuyết phục người nghe và thực sự là cầu nối giữa các tổ chức đảng, chính quyền với Nhân dân.

Thực hiện tốt Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB, hỗ trợ tái định cư để triển khai các dự án trọng điểm. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; tăng cường đối thoại, giải đáp kịp thời những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác tuyên truyền phải được lồng ghép gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Nội dung tuyên truyền cần phải có trọng tâm, trọng điểm cho thật dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nói… để nó trở nên gần gũi, thiết thực trong đời sống, để người dân dễ dàng nhận thức được, nhận diện được và làm được. Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và cung cấp thông tin định hướng cho đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, kịp thời nắm bắt những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại các vùng dự án để tham mưu cho cấp ủy Đảng kịp thời chỉ đạo giải quyết; làm sao tuyên truyền để người dân tin tưởng vào các chủ trương, chính sách, giải thích, hoá giải những hoài nghi, băn khoăn, vướng mắc, hạn chế có thể gây bức xúc trong Nhân dân. Rồi đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển đô thị, các địa phương Hà Lam, Bình Minh cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả các phương thức vận động, thuyết phục Nhân dân hưởng ứng, chấp hành chủ trương, đồng thuận thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; tập trung cho công tác vận động Nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để triển khai các dự án phát triển đô thị.Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng