Chi tiết tin

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dư luận xã hội

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 15:12 | 10/01 Lượt xem: 567

Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là một nội dung trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội”. Như vậy, việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội là một đòi hỏi khách quan trong hoạt động lãnh đạo, quản lý xã hội hiện nay, qua đó góp phần giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp kịp thời có những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; định hướng dư luận xã hội và tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân.

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong huyện đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội (DLXH) gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Tập trung triển khai Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Quyết định củng cố đội ngũ Cộng tác viên DLXH cấp huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Quy chế hoạt động, giao cho Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan thường trực, trực tiếp quản lý và đảm bảo hiệu quả hoạt động của cộng tác viên DLXH. Hiện nay, đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp huyện có 20 đồng chí. Hoạt động của đội ngũ cộng tác viên ngày càng đi vào nền nếp; hằng năm được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra. Có thể nói, đội ngũ cộng tác viên dư luận đã trở thành lực lượng quan trọng, là kênh nắm bắt, tập hợp, phản ánh và cung cấp thông tin góp phần tạo ra sự đồng thuận xã hội và định hướng các luồng DLXH tích cực.

Ban Thường vụ Huyện uỷ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo việc nắm bắt DLXH trong ngày, trong tuần, đặc biệt đối với các vụ việc bức xúc, nổi cộm, những điểm nóng xảy ra trên địa bàn huyện, qua các kênh thông tin như: việc phân công cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, thông qua hội nghị trực báo Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn do Thường trực Huyện ủy tổ chức, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở và qua hệ thống Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn; qua thông tin báo cáo của cơ quan Công an huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện… Những thông tin nắm bắt được sẽ báo cáo nhanh qua điện thoại hoặc bằng văn bản. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện có các dự án được triển khai làm nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến công tác GPMB, đền bù, giải tỏa cho các hộ dân trong dự án. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện tổ chức các cuộc đối thoại với Nhân dân trong vùng dự án; phối hợp tham mưu thành lập tổ tuyên truyền các dự án trọng điểm tại vùng Đông; chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường, GPMB. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các địa phương có liên quan tăng cường công tác nắm tình hình DLXH và phối hợp hỗ trợ vận động tuyên truyền các hộ dân trong vùng dự án. Để kịp thời nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác điều tra, nắm bắt DLXH bằng hình thức lấy phiếu điều tra định kỳ và đột xuất. Đồng thời, phối hợp thực hiện các cuộc điều tra DLXH do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.Tăng cường xử lý thông tin xấu độc trên môi trường mạng

Công tác định hướng tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngày càng được tăng cường. Thông qua các hội nghị, bản tin nội bộ, đặc biệt thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH đã kịp thời cung cấp các thông tin chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự quốc tế, trong nước và địa phương; những vấn đề dư luận quan tâm, góp phần tích cực vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn, phản bác với các tin giả, thông tin xuyên tạc sự thật trên truyền thông, trên các trang mạng xã hội của các thế lực thù địch. Có thể khẳng định, thông qua công tác DLXH, các cấp ủy đảng, chính quyền đã nắm bắt và chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm; qua đó góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững chắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác điều tra, nắm bắt và định hướng DLXH còn một số hạn chế như: Việc thực hiện phản ánh, báo cáo những tin "nóng" bức xúc, nổi cộm, những phát sinh mới ở ngành, địa phương, đơn vị... còn hạn chế. Đội ngũ làm công tác DLXH còn thiếu chủ động; còn có cộng tác viên mới chỉ nắm bắt, phản ánh một chiều, chưa chủ động, kịp thời định hướng dư luận cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; số ít thông tin phản ánh chất lượng chưa cao, chưa đề xuất được nhiều giải pháp tích cực trong việc xử lý, giải quyết, khắc phục những vấn đề được phản ánh...

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, cần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH, gắn kết các lực lượng làm công tác tuyên giáo, nhất là các lực lượng của ban chỉ đạo 35, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng va đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong trao đổi, cung cấp thông tin và dự báo, định hướng DLXH. Chủ động phản hồi thông tin về kết quả xử lý, giải quyết các vấn đề được dư luận xã hội phản ánh, giúp các cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt và kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện uỷ với UBND huyện trong nắm bắt và giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh. Bên cạnh đó, đội ngũ làm cộng tác viên DLXH trên địa bàn huyện phải bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại quan trọng của đất nước, của địa phương, chủ động, kịp thời nắm bắt, phân tích, phản ánh khách quan dư luận của các tầng lớp Nhân dân. Từ đó có những dự báo sớm, chính xác và đề xuất giải pháp khả thi nhằm cung cấp thông tin, định hướng DLXH, tạo sự đồng thuận trong Đảng, sự thống nhất trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng