Chi tiết tin

CÔNG TÁC KHOA GIÁO HUYỆN THĂNG BÌNH, MỘT NĂM NHÌN LẠI

Tác giả: Trương Thanh Châu - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngày đăng: 11:57 | 24/12 Lượt xem: 840

Công tác khoa giáo là một bộ phận quan trọng trong công tác Tuyên giáo của Đảng, gắn liền với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; là hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các ngành, cơ quan quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực như: Khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ; dân số, gia đình và trẻ em; thể dục, thể thao... nhằm hướng đến mục tiêu chăm lo nhân tố con người.

Ý thức được tầm quan trọng mang tính chiến lược của Đảng, trong năm qua, các ngành, cơ quan trong khối khoa giáo của  huyện đã làm tốt công tác phối hợp tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết, xây dựng các chương hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo. Sau khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện trên lĩnh vực khoa giáo, đặc biệt là đẩy mạnh công tác phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo. Nổi bật đó là tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng mà cụ thể Báo cáo sơ kết 3 năm việc thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” phục vụ Đoàn Kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/HU, ngày 06/01/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2016 – 2030”; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư khóa XI về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; đang tham mưu xây dựng sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới.

Từ việc bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong khối khoa giáo nên chất lượng tham mưu trên lĩnh vực này không ngừng được nâng lên, các ngành trong khối khoa giáo luôn chủ động bám sát các chủ trương, đường lối và chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, của huyện. Từ đó, nhiều nội dung trên lĩnh vực khoa giáo đạt được các mục tiêu đề ra như lĩnh vực giáo dục đào tạo được quan tâm xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021; UBND huyện đã thực hiện việc sáp nhập trường Tiểu học Ngô Gia Tự và trường THCS Nguyễn Công Trứ thành trường Tiểu học và THCS Nguyễn Công Trứ (xã Bình Chánh); sáp nhập trường Tiểu học Lê Độ và trường Tiểu học Phù Đổng thành trường Tiểu học Phù Đổng (xã Bình Tú); sáp nhập trường Tiểu học Trần Cao Vân và trường THCS Nguyễn Duy Hiệu thành trường Tiểu học và THCS Nguyễn Duy Hiệu (xã Bình Định Bắc). Số trường học do huyện quản lý tính đến cuối năm 2021 là 73 trường; trong đó có 70 trường được công nhận đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 95,9%.


Ảnh: Lễ công bố sát nhập trường tại xã Bình Chánh

Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có chuyển biến, cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được tăng cường. Tổng số bác sỹ hiện nay là 74 bác sỹ, đạt 3,93 bác sĩ/1 vạn dân; tổng số giường bệnh là 451 giường, đạt 24,71 giường/1 vạn dân. Công tác y tế dự phòng và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Thăng Bình. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương trung tối đa thời gian, kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch một cách đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt nhất. Hiện nay toàn huyện có 6 khu cách ly F1 và 01 bệnh viện đã chiến điều trị F0 dạng nhẹ.

Phong trào thể dục, thể thao trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 trên địa bàn huyện ngày càng phức tạp vẫn phát triển mạnh mẽ. Các giải bóng chuyền nam, nữ của huyện; giải cầu lông, bi lắc truyền thống nhân ngày thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, trong khối cán bộ công nhân viên chức của huyện được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp; phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được phát động rộng rãi trong nhân dân; hoạt động thể thao trong trường học, trong cơ quan quân sự, công an huyện phát triển mạnh mẽ; nhiều thiết chế thể thao ở thôn, khối phố được tập trung đầu tư, đã lắp đặt thêm các dụng cụ thể thao ngoài trời phục vụ đông đảo cộng đồng nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khoa giáo trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên; một số cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức đến các lĩnh vực khoa giáo; công tác tham mưu của các ngành chức năng về lĩnh vực khoa giáo cho cấp ủy có mặt còn hạn chế; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các ngành trong khối khoa giáo còn chưa thường xuyên; Một số mục tiêu về lĩnh vực khoa giáo thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khoa giáo đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, trong năm 2022, Thăng Bình cần tiếp tục thực hiện một số nội dung sau đây:

Trước hết là, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các tổ chức cơ sở Đảng và các cơ quan trong khối khoa giáo tập trung tham mưu cho cấp uỷ Đảng tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối khoa giáo cần nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, xác định rõ những quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu trên từng lĩnh vực khoa giáo để xây dựng chương trình, kế hoạch để tham mưu đúng và kịp thời thực hiện đạt kết quả đề ra.

Thứ hai, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các ngành trong khối khoa giáo cần thường xuyên và toàn diện hơn để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo hiệu quả, bảo đảm chất lượng, số liệu chính xác, kịp thời.

Thứ ba, Đối với cán bộ làm công tác trên lĩnh vực khoa giáo cần năng động, nhạy bén, thận trọng trong nghiên cứu khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng tình hình đầy đủ, khách quan, khoa học để tham mưu với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành những văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo nội dung, kịp thời có trọng tâm, không dàn trải, phù hợp với thực tiễn của huyện.

Thứ tư, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động xây dựng hướng dẫn cụ thể cho các ngành trong khối khoa giáo, địa phương những nội dung cần tập trung đánh giá, tổng kết trước khi tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết cấp huyện. Quá trình chuẩn bị sơ kết, tổng kết cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn và các địa phương. Việc sơ kết, tổng kết phải được tiến hành đồng bộ và nghiêm túc từ cơ sở đến huyện. Các cơ quan, ngành, hội trong khối khoa giáo cần tiếp tục đổi mới công tác phối hợp, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường tính chủ động, đưa công tác phối hợp vào chiều sâu./.


Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng