Chi tiết tin

Xây dựng văn hoá Đảng là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 16:45 | 19/12 Lượt xem: 958

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, đó là: “Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hoá, về đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị của nước ta thật sự là đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam”…

Văn hóa là phạm trù vô cùng rộng lớn, bao gồm những giá trị vật chất, tinh thần do con người tạo ra trong lịch sử. Văn hóa bao hàm cả những giá trị nhân đạo, nhân văn, chân - thiện - mỹ của con người... Vì thế, văn hóa và Đảng tất yếu có quan hệ bản chất. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng: “Đảng là đạo đức, là văn minh” và trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác luôn coi trọng xây dựng và thực hành văn hóa trong Đảng.

Thực tiễn đã chứng minh, văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam là bộ phận tinh túy của văn hóa dân tộc. Sự ra đời của Đảng chính là một sản phẩm của văn hóa, là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đỉnh cao của văn hóa nhân loại (Chủ nghĩa Mác - Lênin) với tinh hoa của văn hóa dân tộc (phong trào yêu nước và phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam). Văn hóa Đảng gắn liền với quá trình hình thành, phát triển, với truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

Trong 91 năm qua, Đảng ta luôn đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương (khóa VIII) “về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” đã chỉ rõ: “Để xây dựng và phát triển văn hóa trong xã hội, trước hết cần xây dựng văn hóa trong Đảng, trong bộ máy nhà nước như Bác Hồ đã dạy Đảng ta là đạo đức, là văn minh… Văn hóa đạo đức và lối sống lành mạnh phải được thể hiện trước hết trong mọi tổ chức Đảng, nhà nước, đoàn thể, trong cán bộ, viên chức nhà nước”. Tiếp đó, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” định hướng: “Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân”. Tại Đại hội XII, xây dựng văn hóa trong Đảng được bổ sung với nhiều điểm mới; nổi bật là đưa công tác xây dựng Đảng về đạo đức ngang tầm với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức: “Tập trung thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Như vậy, xây dựng văn hóa trong Đảng là nhân tố quan trọng để xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt, nâng cao sức lãnh đạo, chiến đấu của Đảng. Hay nói cách khác, xây dựng văn hóa trong Đảng chính là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của Đảng ta.

Triển khai đồng bộ nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong Đảng, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đề ra nhiều chủ trương, định hướng quan trọng, gắn chặt công tác xây dựng Đảng về đạo đức với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị 03-CT/TW (khóa XI), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là yêu cầu đặc biệt quan trọng với mấu chốt là xây dựng đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu cao tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII vừa qua đã thảo luận, ban hành Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”. So với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII trước đây, Kết luận số 21-KL/TW đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm trong xây dựng hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp ủy, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, Trung ương đã thống nhất ban hành Quy định số 37-QĐ/TW “về những điều đảng viên không được làm” thay thế cho Quy định số 47-QĐ/TW của BCH Trung ương khóa XI.Hội nghị văn hoá toàn quốc


Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng về văn hóa Đảng, Đảng bộ huyện Thăng Bình đã tập trung lãnh đạo, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng về xây dựng và thực hành văn hóa trong các tổ chức cơ sở đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy định số 615-QĐ/HU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, Kế hoạch số 29-KH/HU, ngày 18/10/2016 vủa Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Từ đó, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, trên cơ sở đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phát huy phương châm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa các sai phạm. Các địa phương, đơn vị đã xây dựng và nghiêm túc thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong đó tập trung nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong sinh hoạt và công tác.

Xác định phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên là vấn đề hết sức quan trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực. Đã gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII với học tập và làm theo Bác. Từ đó, nhiều việc làm, mô hình sáng tạo ở các địa phương, đơn vị được phát hiện, nhân rộng, mang lại hiệu quả tích cực. Các cấp ủy và cán bộ, đảng viên bám sát 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra để làm căn cứ, soi xét, phân tích làm rõ đối với tập thể, cá nhân. Từng đồng chí đảng viên có xây dựng cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Từ những kết quả trong xây dựng và thực hành văn hóa trong Đảng, nắm vững bài học kinh nghiệm qua các kỳ đại hội đã đúc kết, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã xác phương hướng và giải pháp trong thời gian tới: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ huyện và các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đứcTiếp tục đy mnh vic hc tp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh bng nhng vic làm, hành động c th, thiết thc. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chn, đẩy lùi tình trng suy thoái v tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng; nhng biu hin t din biến, t chuyn hóa trong ni b. Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt.

Thực hiện tốt việc xây dựng Đảng về văn hóa sẽ là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công trong vai trò lãnh đạo của Đảng. Với tinh thần đó, Đảng bộ huyện Thăng Bình sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Thăng Bình thành vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam của tỉnh Quảng Nam.


Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng