Chi tiết tin

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn huyện Thăng Bình

Tác giả: Phan Thị Hạnh Ngày đăng: 13:55 | 16/06 Lượt xem: 359

Trong thời điểm hiện nay, các thế lực thù địch phản động không ngừng từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược "Diễn biến hoà bình". Trước sự bùng nổ thông tin một cách mạnh mẽ; sự phát triển vượt bậc của Internet và các loại báo mạng điện tử thì việc cần phải nắm vững tư tưởng, định hướng thông tin đối với Nhân dân là yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ những người làm công tác tư tưởng của Đảng, đặc biệt thông qua kênh nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.

Trong những năm qua, xác định rõ tầm quan trọng của công tác nắm bắt dư luận xã hội, vai trò, vị trí của nó đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần ổn định tình hình chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế của huyện. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, các thế lực thù địch phản động không ngừng từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược "Diễn biến hoà bình". Trước sự bùng nổ thông tin một cách mạnh mẽ; sự phát triển vượt bậc của Internet và các loại báo mạng điện tử thì việc cần phải nắm vững tư tưởng, định hướng thông tin đối với nhân dân là yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ những người làm công tác tư tưởng của Đảng.      

Chính vì điều đó, huyện Thăng Bình rất quan tâm, coi trọng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo việc nắm bắt dư luận xã hội trong ngày, trong tuần, đặc biệt đối với các vụ việc bức xúc, nổi cộm, những điểm nóng xảy ra trên địa bàn huyện, qua các kênh thông tin như: việc phân công cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, thông qua hội nghị trực báo Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở và qua hệ thống Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn; phối hợp với cơ quan Công an huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện…  những thông tin nắm bắt được sẽ báo cáo nhanh qua điện thoại hoặc bằng văn bản. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện có các dự án được triển khai làm nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, giải tỏa cho các hộ dân trong dự án. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân trong vùng dự án; phối hợp tham mưu thành lập tổ tuyên truyền các dự án trọng điểm tại vùng Đông; chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác BT-GPMB. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các địa phương có liên quan tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội và phối hợp hỗ trợ vận động tuyên truyền các hộ dân trong vùng Dự án.   

Phối hợp thực hiện các cuộc điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện gồm 20 đồng chí được cơ cấu tại các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn nhằm kịp thời nắm bắt, tập hợp, phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến, dư luận, tâm tư tình cảm, ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trước các vấn đề, sự kiện, hiện tượng có tính thời sự. Đặc biệt là các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó, đề xuất giải pháp xử lý, tham mưu định hướng dư luận xã hội thông qua việc cung cấp kịp thời thông tin chính thống cho nhân dân, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.    

Ban hành quy chế hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện; rà soát, bổ sung nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động; tổ chức hội nghị tập huấn dư luận xã hội cấp huyện và chi trả chế độ hỗ trợ mỗi tháng 0,2 mức lương tối thiểu cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời tổng hợp báo cáo tình hình dư luận xã hội gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đúng thời gian quy định.    

 Trong thời gian qua, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt những tin bức xúc, nổi cộm giúp lãnh đạo huyện kịp thời có những định hướng, quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành sát với thực tế, góp phần ổn định tình hình kinh tế chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.    

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác dư luận xã hội trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, đó là: Việc thực hiện phản ánh, báo cáo những tin "nóng" bức xúc, nổi cộm, những phát sinh mới ở ngành, địa phương, đơn vị... còn hạn chế. Không ít vấn đề "nóng" phản ánh chưa kịp thời, thậm chí không được phản ánh. Thông tin dư luận xã hội còn hạn chế về tính đa dạng, toàn diện. Chất lượng thông tin phản ánh nhiều khi dựa trên thông tin mà các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu; thông tin phản ánh có lúc còn lồng những suy nghĩ chủ quan cá nhân, khiến giá trị sử dụng của thông tin thấp. Chất lượng hoạt động của các cộng tác viên dư luận xã hội ở một số đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể còn hạn chế, công tác báo cáo định kỳ còn chậm, chất lượng chưa cao…

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn huyện, trong thời gian tới chúng ta cần tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp sau:   

Một là, cần quán triệt thống nhất nhận thức của các cấp ủy Đảng nhất là ở cơ sở về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thì nơi đó công tác dư luận xã hội, công tác tư tưởng đạt hiệu quả cao và ngược lại.

Hai là, nâng cao trách nhiệm của Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở và sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan trong công tác dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở tiếp tục tham mưu cho cấp ủy về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH. 

Ba là, tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua việc tổ chức các hội nghị, các bản tin định kỳ phục vụ sinh hoạt chi bộ và phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý để thông tin tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách lớn, những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế đang được dư luận quan tâm nhằm giúp các địa phương, đơn vị và đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở chủ động trong tham mưu định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong xã  hội.

Bốn là, coi trọng công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn huyện; thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tiếp công dân; qua đó tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh ngay trong từng chủ trương, chính sách, dự án và ngay từ cơ sở, không để tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài dẫn đến trở thành điểm nóng rất khó giải quyết. 

Năm là, chủ động tổ chức các cuộc điều tra, nắm bắt dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách lớn của huyện; qua điều tra DLXH đưa ra các nhận định, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền định hướng tư tưởng, dư luận xã hội đồng thời có biện pháp kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các mục  tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Sáu là, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện nhằm trang bị kỹ năng, kinh nghiệm để thực hiện công tác chuyên môn, qua đó góp phần củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng DLXH, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày