Chi tiết tin

Đảng bộ huyện Thăng Bình, quá trình hình thành và phát triển

Tác giả: Minh Quốc Ngày đăng: 13:24 | 31/01 Lượt xem: 597

Năm 1930, sau khi Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ở Quảng Nam (28/03/1930), những đảng viên đầu tiên ở Thăng Bình được kết nạp. Cờ đỏ, búa liềm, truyền đơn kỷ niệm ngày 1.5 xuất hiện trước cổng phủ đường ngã tư Ngọc Phô, đánh dấu bước chuyển biến quan trọng của phong trào cách mạng huyện nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Từ đó đảng viên và nhân dân trong huyện đã tham gia các phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ trong những năm 1936 - 1939, tăng cường xây dựng Đảng, phát triển cơ sở cách mạng, chuyển hướng hoạt động theo đường lối giải phóng dân tộc của Đảng, phát động cao trào kháng Nhật cứu nước, dấy lên cao trào tiền khởi nghĩa rộng khắp huyện và khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân thắng lợi (18/8/1945), góp phần vào lịch sử cách mạng Việt nam một thiên anh hùng ca sáng chói, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do của Tổ Quốc.

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cũng như những địa phương khác ở Quảng Nam - Đà Nẵng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, đảng viên và quần chúng cách mạng Thăng Bình sau khi giành được chính quyền, đã chăm lo xây dựng, củng cố chính quyền và ổn định tình hình chính trị - xã hội. Cách mạng thành công, đòi hỏi sự lãnh đạo của Đảng phải mở rộng toàn diện. Do đó, việc thành lập Huyện ủy lâm thời để lãnh đạo phong trào cách mạng huyện nhà được đặt ra một cách cấp bách.

Theo quyết định của Thường vụ Tỉnh ủy, đầu tháng 11 năm 1945, hội nghị thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Thăng Bình được thành lập. Dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Thuật làm Bí thư và đồng chí Nguyễn Tiến Chế làm Phó Bí thư. Huyện ủy lâm thời Thăng Bình thành lập gồm 07 đồng chí: Hồ Thuật, Nguyễn Tiến Chế, Nguyễn Hữu Đức, Đỗ Quỳ, Huỳnh Kinh Nhi, Phạm Thị Trịnh, Nguyễn Trợ. Sự ra đời của Đảng bộ huyện Thăng Bình là mốc lịch sử quan trọng, tạo điều kiện cho phong trào cách mạng ở địa phương vượt qua khó khăn, thử thách để phát triển đi lên, hòa cùng phong trào cách mạng chung của toàn tỉnh và của cả nước, thực hiện cuộc cách mạng đấu tranh dân tộc dân chủ dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Ngay sau khi thành lập, Huyện ủy lâm thời đã bắt tay ngay xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân và thực hiện hàng loạt công việc nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tiến hành tổ chức họp kiểm điểm, rà soát lại những việc đã làm từ sau ngày 19/8/1945 và đề ra nhiệm vụ: tăng cường khối đoàn kết toàn dân, xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền non trẻ, xây dựng hệ thống chính trị như mặt trận Việt Minh, các tổ chức quần chúng cứu quốc của huyện. Tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ cấp bách nhằm cụ thể hóa lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch “Chống giặc đói, chống giặc dốt và chống giặc ngoại xâm”. Toàn huyện đã phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân đẩy mạnh trồng lúa, trồng rau màu ngắn ngày để cứu đói, vận động giúp đỡ nhau với tinh thần hữu ái giai cấp, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dù khó khăn gian khổ đến đâu, Đảng bộ và nhân dân huyện Thăng Bình vẫn trung thành với Đảng, với Bác Hồ, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng vạn thanh niên ưu tú đã lên đường nhập ngũ, tham gia dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, với trên 10.000 đồng chí đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, gần 2.000 thương binh, bệnh binh. Những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, phong tặng và truy tặng 38 tập thể và cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang (17 tập thể và 21 cá nhân), 896 mẹ VNAH và nhiều huân, huy chương cũng như các phần thưởng cao quý khác.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân huyện Thăng Bình tích cực khắc phục hậu quả chiến tranh, nghèo nàn, lạc hậu để xây dựng cuộc sống mới đưa quê hương, đất nước đi lên theo định hướng CNXH, không ngừng phát triển cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tự đổi mới và chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của Đảng.

Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân huyện Thăng Bình đã năng động, sáng tạo vận dụng các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tự lực, tự cường đổi mới nền kinh tế của huyện theo hướng kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Cơ sở vật chất kỹ thuật được củng cố, quốc phòng - an ninh được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng và phát triển, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên rõ rệt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước được nhân rộng, mang lại những hiệu quả thiết thực, tạo ra  tiền đề vững chắc để tiếp tục đi lên.  

Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ, nền kinh tế huyện nhà không ngừng phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Các tiềm năng, thế mạnh của địa phương bước đầu được đánh thức. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Quy mô nền kinh tế tăng lên đáng kể; tổng giá trị sản xuất nền kinh tế năm 2013 đạt 2.221 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2001 - 2013 là 18,45%; tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm mạnh, hiện còn 11,2%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng, 100% các xã kéo được mạng lưới điện quốc gia, thông tin liên lạc thông suốt đến các địa bàn. Các tuyến giao thông được nâng cấp, bê tông hóa. Nhiều dự án quan trọng đã được triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ dân sinh trên địa bàn huyện. Nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ngày càng được tăng lên.      

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể. Quy mô và chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao ở tất cả các cấp học. Mạng lưới trường lớp ngày càng được mở rộng, toàn huyện đã có 81 trường học từ mần non đến THPT, 1 Trung tâm GDTXHN. Huyện đã hoàn thành việc phổ cập THCS vào năm 2005. Ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục và đào tạo ngày càng tăng. Mạng lưới y tế được tập trung đầu tư, nâng cấp, phát triển. Đến nay toàn huyện có 1 Trung tâm Y tế huyện với 132 giường bệnh, 1 Phòng khám đa khoa khu vực và 22 Trạm y tế ở 22 xã, thị trấn với 180 giường bệnh. Đội ngũ y bác sĩ ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng, thường xuyên chăm lo phục vụ khám điều trị, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Các thiết chế văn hóa - hội được tăng cường, hoạt động văn hóa thông tin, thể dục, thể thao có nhiều tiến bộ, phục vụ đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân. Các phương tiện thông tin đại chúng phát triển rộng khắp với nhiều hình thức, nội dung khá đa dạng, phong phú. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt những kết quả tích cực. Bên cạnh đó huyện cũng tích cực thực hiện công tác xã hội hóa để xây dựng kết cấu hạ tầng, các thiết chế văn hóa, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trên lĩnh vực chính trị, Đảng bộ huyện luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, chú trọng củng cố và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn liền với phương châm: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, qua đó, tạo sự đồng thuận, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Trong các nhiệm kỳ qua Huyện ủy đã có nhiều chủ trương, giải pháp kịp thời để xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Trải qua 20 kỳ Đại hội, Đảng bộ huyện Thăng Bình đã vượt qua những chặng đường cách mạng, tỏ rõ bản chất là đội tiên phong của giai cấp công nhân, là lực lượng lãnh đạo, nhân tố quyết định thắng lợi các phong trào cách mạng của huyện. Dũng cảm, hiên ngang, kiên cường, bất khuất trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, là tiền đề vững chắc cho Đảng bộ và quân dân Thăng Bình vững vàng vượt qua mọi nguy cơ thách thức của thời đại để xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm tươi đẹp vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày