Search
Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Bình Hải | Lãnh đạo huyện Thăng Bình thăm người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn | Nhân dân Làng Phú Hoà (xã Bình An) tổ chức Lễ Giỗ quốc Tổ Hùng Vương năm 2024 | Văn hoá hướng về cội nguồn trong tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng | Trường THPT Thái Phiên tuyên dương học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi năm 2023 - 2024 | Giai đoạn 2022 - 2025, Thăng Bình phê duyệt 39 dự án phát triển sản xuất | Hướng về đất Tổ | Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với Công an huyện Thăng Bình | Tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống người dân | Thăng Bình về nhì giải Bóng chuyền nam vô địch tỉnh Quảng Nam 2024 | Bình Dương khai mạc Đại hội TD-TT năm 2024 | Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Thăng Bình: Người dân đồng thuận | Thăng Bình công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện giai đoạn đến năm 2030 | Thăng Bình xếp thứ 2 toàn tỉnh về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách | UBKTHU Thăng Bình: Giao ban công tác Quý I năm 2024 | Thăng Bình giảm được 483 hộ nghèo trong 3 năm (2021-2023) | Năm 2024, Thăng Bình phấn đấu vận động hơn 11 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” | Mặt trận xã Bình Tú vận động được gần 870 triệu đồng Quỹ vì người nghèo | Người Bí thư chi bộ hết lòng vì dân | Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện thanh niên
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Tác giả: Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ngày đăng: 19:44 | 21/01 Lượt xem: 1810

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn phát triển mới hiện nay của đất nước nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Chính vì vậy, Đảng bộ huyện Thăng Bình đã cụ thể hoá, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị, đồng bộ với đổi mới kinh tế; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng. Từ đó, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương thời gian qua có nhiều khởi sắc.

Chú trọng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Theo đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trước hết phải đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản của Đảng để tạo thuận lợi cho quá trình triển khai đưa vào cuộc sống nhanh hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn. Huyện ủy xác định, xây dựng nghị quyết là sự định hướng các nhiệm vụ trọng tâm mà toàn bộ hệ thống chính trị phải phối hợp hành động để tạo ra kết quả cao nhất. Thời gian qua, Huyện uỷ đã chú trọng nâng cao chất lượng ban hành các Nghị quyết của cấp uỷ; Nghị quyết được xây dựng đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, sát thực tiễn, đúng theo định hướng phát triển của huyện trong giai đoạn mới. Cùng với đó, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện thông qua việc đa dạng hoá cách thức phổ biến, học tập nghị quyết. Các chương trình, kế hoạch hành động đã quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan và cá nhân đảng viên trong việc tổ chức thực hiện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy Thăng Bình đã xây dựng các Nghị quyết chuyên đề về xây dựng kết cấu hạ tầng huyện Thăng Bình đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao huyện Thăng Bình giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030; xây dựng các chương trình hành động cụ thể hoá các nghị quyết của Tỉnh uỷ như Chương trình thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về định hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 20/12/2021 của Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030… Các nghị quyết, chương trình đều theo đúng tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Các Nghị quyết của Huyện ủy đều được HĐND, UBND huyện thể chế hóa về mặt nhà nước, nhờ đó tạo ra sự nhất trí cao về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc và hướng mạnh về cơ sở

Sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã giao Ban Tổ chức Huyện uỷ chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ soạn thảo Quy chế làm việc. Chỉ đạo các cấp cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy; ban hành quy chế, chương trình làm việc phù hợp, nhằm bảo đảm tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, nghiêm túc. Triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI; nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, góp phần khắc phục tình trạng làm thay, bao biện, không rõ trách nhiệm hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo. Các chủ trương, nhiệm vụ trước khi triển khai đều được đưa ra thảo luận, bàn bạc dân chủ để có sự thống nhất thực hiện, nhất là các chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế, về thu hút đầu tư, về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; về công tác cán bộ, quản lý và phát triển đảng viên. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa ban thường vụ cấp ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn huyện.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy rà tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả chấp hành quy chế làm việc của tất cả các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy. Sau đó, xây dựng quy chế mẫu cho các Đảng uỷ xã, thị trấn và chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp uỷ để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. Để việc triển khai thực hiện Quy chế đảm bảo nghiêm túc, hằng năm và theo yêu cầu việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, Ban Thường vụ Huyện uỷ quyết định thành lập các đoàn kiểm tra chuyên đề về công tác xây dựng đảng đối với các chi, đảng bộ trực thuộc. Trong đó, kiểm tra việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế làm việc tại các TCCS đảng trực thuộc. Qua kiểm tra, đã chỉ đạo khắc phục tình trạng một vài nơi, cấp ủy điều hành công việc theo ý chí chủ quan, cảm tính, không bám sát Quy chế làm việc, chỉ đạo, điều hành một số nhiệm vụ chưa đảm bảo theo quy chế, quy định, thậm chí có sai phạm, Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc theo quy định.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy ở Thăng Bình được thực hiện với phương châm hướng mạnh về cơ sở, tăng cường phân cấp, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của từng tập thể cấp ủy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Huyện ủy đã làm việc với 19/22 Đảng uỷ xã, thị trấn và 9 chi bộ cơ quan trực thuộc (có địa phương, đơn vị, Thường trực Huyện uỷ tổ chức làm việc nhiều lần để giải quyết nhiều vấn đề cụ thể phát sinh). Qua các cuộc làm việc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo định hướng những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể của từng địa phương, đơn vị; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, các nút thắt của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, giải quyết rất nhiều kiến nghị, đề xuất ngay từ cơ sở để triển khai kịp thời các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện giao ban định kỳ với các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ, các cơ quan khối nội chính, Mặt trận, các đoàn thể và Bí thư Đảng ủy 22 xã, thị trấn theo quy chế làm việc. Đồng thời ban hành quyết định phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng tham gia sinh hoạt đảng với các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc các đảng bộ xã, thị trấn, qua đó nắm bắt những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Huyện ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với giải quyết các vấn đề trọng tâm đang đặt ra trên địa bàn, khắc phục tình trạng hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ.Thường trực Huyện ủy đối thoại với Nhân dân các xã cánh Tây của huyện năm 2022


Chỉ đạo UBND huyện và các cấp uỷ, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm bớt thủ tục, văn bản, hội họp, tăng cường đi cơ sở, làm việc trực tiếp với các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh từ cơ sở. Tổ chức đối thoại, lắng nghe và tiếp thu trên tinh thần cầu thị ý kiến của Nhân dân góp ý, xây dựng đối với sự lãnh đạo, điều hành các công việc tại cơ sở. Thường xuyên quan tâm việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân; kịp thời tiếp thu, giải quyết những bức xúc, phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Trong năm 2022, Thường trực Huyện uỷ đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy huyện với Nhân dân các xã cánh Tây nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp ở cơ sở liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, điện, xác định địa giới hành chính liên quan đến cấp xã và các huyện giáp ranh. Sau đối thoại, đã ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Huyện uỷ, theo đó, đã thống nhất chủ trương giao cho HĐND, UBND huyện kiểm tra hỗ trợ xây dựng các tuyến giao thông trên địa bàn các xã cánh Tây, xây dựng một số tuyến kênh mương, đầu tư về nước sạch, chỉ đạo giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp ở cánh Tây,…

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của Nhân dân, trong thời gian đến cần tổ chức quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và tập trung thực hiện tốt các nội dung quan trọng sau:

Thứ nhất, phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vì đây là nhiệm vụ then chốt, cần phải được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, liên tục, nhất là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản của Đảng theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tính dự báo cao, bám sát thực tiễn. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng trong kiểm tra, giám sát các hoạt động thuộc lĩnh vực được giao. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra của các cơ quan Nhà nước. Đề cao trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, vì sự phát triển của quê hương Thăng Bình của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt từ huyện đến xã, thị trấn. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của các cấp uỷ các cấp, quy định chặt chẽ nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, khắc phục tình trạng bao biện làm thay, áp đặt hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ huyện đến cơ sở, bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể. 

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức “tự soi, tự sửa” nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chú trọng việc duy trì, nhân rộng và xây dựng mới các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Thứ ba, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; giữ gìn đoàn kết thực sự trong Đảng. Thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06 của Huyện uỷ về điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo xã, thị trấn giai đoạn 2019 - 2020 và đến năm 2025; phấn đấu đến năm 2025 thực hiện được 70% Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn không phải là người địa phương. Thực hiện nghiêm Quy định 247-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị huyện, để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ sức lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, chuẩn bị một bước cho nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025-2030 và nhân sự đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; trong đó coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính, đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự sửa của tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn. Thực hiện nghiêm Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Quy định 478-QĐ/HU, ngày 18/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý và Thông báo số 340-TB/HU, ngày 18/11/2022 về kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý sau khi bị kỷ luật.

Thứ năm, cần khắc phục khâu yếu nhất hiện nay đó là vấn đề tổ chức thực hiện. Những chủ trương, định hướng và giải pháp triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của huyện trong từng năm và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 ban hành Nghị quyết của nhiệm kỳ và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI quyết định ban hành Nghị quyết hằng năm đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể, sát với giai đoạn phát triển mới của huyện, phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh, nhất là phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về định hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Vấn đề còn lại là khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện, yếu tố đóng vai trò quan trọng cho thành công đó là khâu tổ chức thực hiện và là hành động cụ thể của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên để các nghị quyết, chủ trương, chính sách sớm đi vào cuộc sống. Bởi chủ trương, chính sách có hay mà thực thi không tốt, không có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thì cũng khó đạt được mục tiêu đề ra.

Trong giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi việc không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng là yêu cầu cấp thiết đang đặt ra, trong đó có việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, với mục đích là phát huy được sức mạnh cả hệ thống chính trị của huyện vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nhằm hiện thực hoá mục tiêu xây dựng Thăng Bình trở thành vùng động lực trong phát triển kinh tế- xã hội vùng Đông Nam của tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2020-2025.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng