Chi tiết tin

Tăng cường củng cố, xây dựng dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Tác giả: Lê Quang Hạt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngày đăng: 19:39 | 21/01 Lượt xem: 246

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là một nhiệm vụ cấp bách để xây dựng, củng cố Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Quán triệt quan điểm đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất và đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Xác định nhiệm vụ quan trọng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Vì vậy, xây dựng TCCSĐ vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch 62 để tổ chức thực hiện Kết luận 21. Trong kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Kết luận 21. Theo đó, Huyện ủy xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên nhằm kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Huyện uỷ chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng, việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, nhất là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trong thực hiện các nguyên tắc của Đảng về tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao và thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, cơ quan, đơn vị mình về trách nhiệm nêu gương, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc thì cấp ủy cấp trên kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm; đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy cấp dưới và tổ chức, cá nhân liên quan.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ tổ chức Toạ đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó đã thảo luận về thực trạng sinh hoạt chi bộ hiện nay; giải pháp đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ; đề cao trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc chuẩn bị nội dung, việc duy trì và nâng cao kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chi bộ chuyên đề… Mặt khác, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã phân công các đồng chí Huyện uỷ viên, cán bộ công chức khối Đảng dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn, khu phố để hướng dẫn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nắm tình hình từ cơ sở để tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo kịp thời. Qua đó, phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ chủ động xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho các Đảng uỷ xã, thị trấn; chỉ đạo, triển khai quyết liệt và cụ thể nhiều giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục để đông đảo quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên để có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Kết quả, trong năm 2022 đã kết nạp được 91 đảng viên, đạt 113% chỉ tiêu NQ đề ra và đạt 101% chỉ tiêu tỉnh giao.Toạ đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số TCCSĐ vẫn còn hạn chế: việc thực hiện các nguyên tắc, hoạt động của Đảng tại một số TCCSĐ chưa đảm bảo quy định, nhất là việc triển khai thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ chưa nghiêm, có nơi thường chỉ đạo theo thói quen và làm việc theo kinh nghiệm, dẫn đến chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc triển khai, cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên ở một số tổ chức đảng chưa kịp thời. Chất lượng sinh hoạt chi bộ nhiều nơi vẫn còn hạn chế, nội dung sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn cứng nhắc, sinh hoạt chuyên đề chưa được coi trọng; một số chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp còn nặng sinh hoạt bàn công tác chuyên môn. Tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình chưa cao làm cho tính tiền phong, gương mẫu của một số đảng viên có lúc mờ nhạt. Việc phân công, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, nhất là quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú còn bất cập; số đảng viên vi phạm kỷ luật và bỏ sinh hoạt Đảng phải xóa tên có xu hướng tăng.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện dự sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ thôn Trà Đoá 1, xã Bình Đào

Tập trung các giải pháp

Từ thực tiễn công tác xây dựng, củng cố TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên còn tồn tại. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

Trước hết, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy. Các TCCSĐ cần rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình làm việc của cấp ủy. Trong quá trình xây dựng và thực hiện quy chế làm việc mỗi cấp ủy phải nhận thức đúng, đầy đủ các nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phân biệt rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể cấp uỷ và của từng đồng chí ủy viên; chức năng lãnh đạo của Đảng với quản lý điều hành của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể, từ đó nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất nội bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của đảng viên trong nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên “tự soi, tự sửa”. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Quy định 615-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Huyện uỷ viên, người đứng đầu cấp uỷ cơ quan, đơn vị, địa phương.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của BCH Trung ương khoá XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đảng viên. Nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên. Phấn đấu hằng năm có trên 90% TCCSĐ, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên. Đảng uỷ các xã, thị trấn phải giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn kết nạp cho Đảng. Bên cạnh việc quan tâm phát triển đảng viên về số lượng, cần nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp mô hình TCCSĐ, các tổ chức chính trị - xã hội đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Đẩy mạnh việc thực hiện nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận hoặc trưởng thôn, khu phố đối với những nơi có điều kiện theo tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TU của Tỉnh uỷ Quảng Nam khoá XXI về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ. Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, phục vụ bố trí, sử dụng trong những năm đến. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06 của Huyện ủy về điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo xã, thị trấn giai đoạn 2019 - 2020 và đến năm 2025.  

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt đối với một số lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như: quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; đầu tư công; công tác cán bộ; bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên không chấp hành quy định của Đảng, nhất là Quy định về những điều đảng viên không được làm. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại đảng viên một cách thực chất.

Tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; khắc phục tình trạng hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt. Thực hiện nghiêm túc, nề nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Mở rộng dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; nội dung sinh hoạt chi bộ phải cụ thể, sát với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và bám sát Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định 05 của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Qua đó, sử dụng kết quả đánh giá xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng làm cơ sở để đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ cuối năm. Triển khai thực hiện hiệu quả mô hình chi bộ 4 tốt (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt) theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW.

Việc không ngừng tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là một yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đó cũng chính là quyết tâm chính trị cao nhất của Ban Thường vụ Huyện uỷ triển khai thực hiện nhằm xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng thật sự trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng