Chi tiết tin

Nghiêm túc, thực chất trong kiểm điểm cuối năm

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 15:49 | 15/11 Lượt xem: 771

Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm là giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thông qua công tác đánh giá nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng và từng cá nhân tự soi, tự sửa; từ đó đề ra những giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

Hiện nay đang là thời điểm cấp ủy các cấp tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Quy trình kiểm điểm đã được chuẩn hóa, hướng dẫn cụ thể để xem xét mức độ cá nhân và tập thể cấp ủy hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Qua đó các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tự nhìn nhận lại quá trình công tác trong một năm, tự soi, tự sửa lại mình, chỉ ra những ưu điểm để tiếp tục phát huy, nhận thức rõ các nhược điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ để kịp thời có biện pháp sửa chữa, khắc phục. Kết quả kiểm điểm được sử dụng làm căn cứ quan trọng để quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Trong những năm qua, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong toàn huyện Thăng Bình đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Tổ chức cơ sở đảng đánh giá, xếp loại chất lượng chặt chẽ, nề nếp. Các nội dung kiểm điểm về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức lối sống; thực hiện chức trách nhiệm vụ; ý thức tổ chức, kỷ luật được chú trọng thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và tinh thần phấn đấu của đảng viên. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; có nơi đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng chưa chặt chẽ, chưa bám sát theo hướng dẫn. Việc xếp loại đảng viên có nơi còn có biểu hiện bệnh thành tích. Quá trình kiểm điểm chưa sâu, chưa thẳng thắn, còn tình trạng nể nang, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ được giao, ý kiến góp ý còn chung chung hoặc chủ yếu nêu thành tích, chưa xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những khuyết điểm, hạn chế.Đảng uỷ Quân sự huyện tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2021

Chính vì vậy, để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên thật sự nghiêm túc, hiệu quả; Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Quy định số 205-QĐ/HU và Hướng dẫn 08-HD/HU gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Yêu cầu chung là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải thực sự nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, đảm bảo thời gian quy định; đánh giá, xếp loại chất lượng phải thực chất, khắc phục bằng được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”; tạo chuyển biến thực sự rõ nét trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021. Đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhận diện sâu sắc, đầy đủ các biểu hiện, mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo đó việc kiểm điểm đối với tập thể phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo Hướng dẫn 08-HD/HU; trong đó, tập trung kiểm điểm năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI và nghị quyết đại hội chi, đảng bộ cấp mình.

Đối với cá nhân phải kiểm điểm đầy đủ, nghiêm túc nội dung Quy định số 205-QĐ/HU (đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý); Hướng dẫn số 08-HD/HU (đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên còn lại); trong đó, tập trung kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tự giác, tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”, thực hiện trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm, biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, “lợi ích nhóm”. Kiểm điểm cá nhân phải gắn với kiểm điểm của tập thể, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

Cấp ủy cấp trên thực hiện nghiêm việc gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý. Nội dung gợi ý kiểm điểm phải cụ thể, rõ ràng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; về những biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; có biểu hiện “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Ngay sau khi kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra những giải pháp hiệu quả để sớm khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần tự phê bình và phê bình. Có như vậy công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021 mới thật sự nghiêm túc, thực chất, đạt hiệu quả cao.


Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 


Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng