Chi tiết tin

Những chuyển biến tích cực qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ huyện Thăng Bình

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 13:59 | 05/06 Lượt xem: 770

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua Đảng bộ huyện Thăng Bình đã có nhiều cách làm hiệu quả, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đảng bộ huyện có 76 TCCS Đảng với trên 5.200 đảng viên, trong đó có 27 Đảng bộ và 49 Chi bộ trực thuộc. Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW đã được các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở triển khai kịp thời, đồng bộ, nghiêm túc, cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể, sâu sát và quyết tâm cao của Ban Thường vụ Huyện ủy, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ và đồng bộ về công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó kịp thời chấn chỉnh những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua học tập, đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm được các cấp ủy đảng quan tâm; một số mô hình làm theo được xây dựng, duy trì, nhân rộng đạt hiệu quả; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác được Nhân dân đánh giá cao. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 khóa XII của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Tại hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình cuối năm 2017, 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm theo các nội dung được nêu tại Hướng dẫn và gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Ban Thường vụ đã đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân ưu, khuyết điểm trong công tác lãnh, chỉ đạo trên các lĩnh vực. Đối với các hạn chế, khuyết điểm liên quan, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách lĩnh vực nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm về khuyết điểm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra và tập trung giải quyết, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý chỉ ra. Đồng thời triển khai thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đúng theo quy định của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, đã chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch, gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân (năm 2017, đã gợi ý kiểm điểm đối với 26 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; năm 2018, đã gợi ý kiểm điểm đối với 19 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và yêu cầu liên hệ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan), từ đó việc tổ chức kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, thực chất. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, tự giác học tập nâng cao trình độ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, Ban Thường vụ luôn quan tâm chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp nảy sinh, những vấn đề gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân; trong năm đã tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy với nhân dân xã Bình Phục để giải quyết những vấn đề bức xúc, vướng mắc của cơ sở.

Quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Huyện ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ; thực hiện kiểm điểm đúng quy trình, dân chủ, khách quan, nhìn thẳng sự thật, tập trung phân tích những mặt còn khuyết điểm, yếu kém để tìm ra nguyên nhân và có hướng khắc phục, không nể nang, né tránh, làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân Ban Thường vụ Huyện uỷ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp uỷ các TCCS đảng trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục sát đúng, phù hợp với tình hình, góp phần hoàn thành tốt việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW được thực hiện thường xuyên. Từ năm 2016 đến nay, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng và 21 đảng viên (01 HUV, 14 ĐUV, 06 đảng viên không giữ chức vụ). Qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm và giải quyết đơn thư tố cáo đối với đảng viên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, UBKT Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 08 đảng viên hình thức cách chức đảng ủy viên; UBKT Huyện ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật 08 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 02, cảnh cáo 1, khai trừ 5 trường hợp.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tại HN sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Việc xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Cùng với việc thực hiện nghiêm các nội dung đột phá theo Kế hoạch 51-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định thêm các nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW sát với tình hình thực tế của huyện, đó là: thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án trọng điểm; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Là địa phương nằm trong vùng Đông Nam của tỉnh, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tập trung công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của huyện, của tỉnh. Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban; chỉ đạo thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động Huyện ủy, Tổ công tác vùng Đông. Tổ chức trực báo thường xuyên và định kỳ giữa Ban chỉ đạo, các ban, ngành hội, đoàn thể có liên quan ở huyện và xã, đơn vị chủ đầu tư, các đơn vị thi công; tổ chức các buổi đối thoại để lãnh đạo huyện, xã đối thoại trực tiếp với Nhân dân, qua đó nắm tình hình và giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; các chính sách, chế độ trong công tác kiểm kê, áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được công khai, minh bạch để người dân hiểu, tin tưởng và tự giác thực hiện.

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, đã sáp nhập Trung tâm BDCT huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN huyện; hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện; hợp nhất Đội Kiểm tra Quy tắc huyện và Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng. Huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2018- 2021; đã xây dựng đề án sắp xếp tổ chức lại các Hội quần chúng hoạt động trên địa bàn huyện theo hướng giải thể, sáp nhập 13 hội thành 07 hội. Về việc sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện: đến nay, huyện đã hoàn thành việc sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo đúng kế hoạch, từ 132 thôn, tổ dân phố xuống còn 106 thôn, khu phố. Chỉ đạo xây dựng mô hình “Văn phòng giúp việc chung cấp xã”, hiện nay đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan tham gia vào dự thảo.

Với kết quả khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế đã khẳng định vai trò gương mẫu, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy vai trò của người đứng đầu; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. đảng viên có sự quyết tâm, chủ động, sâu sát cơ sở, thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới được quan tâm, văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Vai trò quản lý điều hành của chính quyền cấp xã, huyện tiếp tục được nâng lên, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến. Các tổ chức cơ sở đảng đều phát huy tốt vai trò lãnh đạo, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; không để nảy sinh các vấn đề phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình rút kinh nghiệm những mặt đã làm được, nhất là cách làm hay, sáng tạo, để mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao hơn nữa tinh thần “tự giác, tự kiểm, tự nhận, tự sửa”, phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân; để Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW lan tỏa, thực sự đi vào cuộc sống; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày