Chi tiết tin

Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn mới

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 15:29 | 04/01 Lượt xem: 908

Trong năm qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng của huyện đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành khối lượng lớn công việc, từ những nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách đến những nội dung công việc quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Dấu ấn năm 2018

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các TCCS đảng, các địa phương, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố các cơ quan, địa phương còn thiếu và yếu, điều chuyển, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng phù hợp với chuyên môn được đào tạo, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tập trung tham mưu triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay đã tiến hành sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đang xây dựng Đề án hợp nhất các cơ quan có cùng chức năng nhiệm vụ: Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ, UBKT Huyện ủy và Thanh tra huyện,... Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Chỉ định bổ sung cấp ủy viên và chuẩn y kết quả bầu bổ sung bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020: 20 đồng chí. Thống nhất hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho ý kiến về việc hiệp y bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, giới thiệu nhân sự quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý đối với ngành dọc cấp trên 14 đồng chí. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành tự kiểm tra, rà soát các quyết định về công tác cán bộ không đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình từ tháng 6/2012 đến nay; rà soát, kiểm tra hồ sơ cán bộ, đảng viên, hồ sơ Bảo vệ chính trị nội bộ theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo và tổ chức thành công Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp cơ sở và cấp huyện năm 2018. Tiếp tục chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, năm 2018 đã xét, kết nạp 109 đồng chí đạt 68,1% so với nghị quyết; củng cố, kiện toàn các chức danh ở thôn là đảng viên theo Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy…

Những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới

Tuy vậy, công tác tổ chức xây dựng Đảng của huyện vẫn còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ: Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên còn có mặt hạn chế, tổ chức Đảng một số nơi vẫn chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo. Công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ.  Đáng chú ý là tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng chưa cao. Công tác phát triển đảng viên mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên kết quả đạt được còn thấp so với chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ cán bộ thôn, tổ dân phố là đảng viên có chuyển biến nhưng chưa đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết 13-NQ/TU. Việc củng cố, kiện toàn các chức danh các phòng ban và cấp ủy các chi, đảng bộ vẫn còn một số trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn phải tham mưu để thu hồi quyết định. Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

Sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ CNH-HĐH, đòi hỏi ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải nỗ lực toàn diện hơn mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, cần tập trung tham mưu thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Khẩn trương tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 2 cấp huyện và xã, thị trấn trong quý I/2019; đặc biệt, tiếp tục rà soát, bổ sung, thực hiện tốt quy hoạch nhân sự cấp ủy các cấp, các chức danh chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị; chuẩn bị tốt nguồn cán bộ cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

(Ảnh: Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018)

Trong công tác cán bộ phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Tỉnh ủy, Huyện ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ; về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 09/11/2018 của Tỉnh ủy về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 04-NQ/TU. Xây dựng Đề án điều động cán bộ lãnh đạo cấp xã, thị trấn giai đoạn 2019-2020 và đến 2025. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Kịp thời tham mưu củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Việc đánh giá và sử dụng cán bộ phải trên cơ sở tiêu chuẩn của từng chức danh, lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân, của đơn vị làm thước đo chủ yếu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện ngày càng vững mạnh; đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trong tình hình mới hiện nay.

Tiếp tục tham mưu, giúp Huyện uỷ củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng, nâng cao chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng; hướng dẫn, tổ chức và phát triển các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức đảng ở cơ sở. Tham mưu Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các TCCS đảng trực thuộc Huyện ủy củng cố, kiện toàn các chức danh là đảng viên ở thôn, nhất là ở thôn, tổ đạt tỷ lệ thấp theo Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố những tổ chức cơ sở đảng yếu kém, nội bộ có dấu hiệu mất đoàn kết, không thực hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở; những cơ sở có những việc nổi cộm, phức tạp liên quan đến việc triển khai các dự án kinh tế- xã hội, chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư…Tham mưu, giúp Huyện uỷ làm tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên mới, phát huy tính tiền phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong mọi vị trí, lĩnh vực công tác.

Làm tốt công tác bảo vệ Ðảng; bảo vệ Cương lĩnh, Ðiều lệ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Ðảng; bảo vệ tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Phải tiếp tục giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng hoặc mới phát sinh; chú ý vấn đề mới, đặc biệt phải nắm và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay. Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, trong một số cán bộ, đảng viên.

Một nhiệm vụ cũng được đặt ra là phải tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, chấp hành và thực hiện đầu đủ các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng phải có trình độ, năng lực thực tiễn, khả năng phân tích, tổng hợp; kiên trì rèn đức tính thận trọng, tỉ mỉ, chính xác.

Trong năm 2019 là năm triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng đảng hết sức nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng đảng từ huyện đến cơ sở phải nỗ lực phấn đấu cao, tích cực, năng động, sáng tạo và thường xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt, sâu sát thực tiễn, đặc biệt phải thật sự công tâm, khách quan trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cấp ủy các cấp về công tác tổ chức cán bộ, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác tổ chức xây dựng Ðảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết năm 2019 và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XX./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày