Chi tiết tin

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ xã Bình Sa trong tình hình mới

Tác giả: Nguyễn Văn Long Ngày đăng: 16:38 | 10/09 Lượt xem: 146

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng. Để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Bình Sa luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, qua đó góp phần tích cực xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày một trong sạch, vững mạnh.

Thời gian qua, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Bình Sa tập trung chỉ đạo quyết liệt, kiện toàn UBKT Đảng ủy, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc, nên công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào việc ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo,... và giải quyết một số vụ, việc nổi cộm trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ, quyền hạn được giao của một số cán bộ, đảng viên.

(Ảnh: UBKT Đảng ủy báo cáo kết quả KTGS tại hội nghị BCH Đảng bộ) 

Đặc biệt, trong năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, để góp phần thành công cho Đại hội, nhất là thẩm tra, xác minh nhân sự giới thiệu tham gia ứng ửng vào BCH, UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên đối với hoạt động của UBKT Đảng ủy thông qua báo cáo định kỳ, giám sát về cải cách thủ tục hành chính, về tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, về trách nhiệm của người đứng đầu, về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đều có kế hoạch kiểm tra các chi bộ trực thuộc thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện việc giám sát, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 đảm bảo theo kế hoạch, theo đó trong năm đã kiểm tra, giám sát 7 chi bộ và 7 đảng viên là người đứng đầu chi bộ theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng; đã tiến hành xử lý kỷ luật 2 đảng viên bằng hình thức cảnh cáo (trong đó 1 đảng viên vi phạm chính sách DSKHHGD sinh con thứ 3; 1 đồng chí vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp); tiếp nhận và giải quyết 1 đơn tố cáo của công đối với đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị số 28-CTTW, ngày 21/01/2019, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, “Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”,  UBKT Đảng ủy đã rà soát, sàng lọc và đề nghị Huyện ủy cho ra khỏi Đảng 9 đồng chí. Đặc biệt hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác KTGS. Như vậy, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng bộ xã Bình Sa trong năm 2020 về cơ bản đã được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực; gắn kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật đảng; kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm, những tổ chức đảng yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ.

Trước yêu cầu của tình hình mới, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Đảng ủy xã Bình Sa cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Một là, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong Đảng bộ phải luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và UBKT Huyện ủy. Các chương trình kiểm tra, giám sát phải bảo đảm thực hiện đồng bộ, làm với quyết tâm cao.

Hai là, nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cho cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, ủy ban kiểm tra và cán bộ phụ trách công tác KTGS của Đảng là yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết hiện nay. Có nhận thức đúng thì mới thực hiện đúng, đầy đủ, sát hợp và có kết quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Ba là, kiện toàn UBKT Đảng ủy, cán bộ làm công tác KTGS ở các chi bộ đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, bảo đảm hoạt động có hiệu quả, ngang tầm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Bốn là, đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với việc tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012, của Ban Bí thư, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và một số Quy định khác./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày