Chi tiết tin

Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tổ chức bộ máy

Tác giả: Trần Thị Kim Hoa - Phó Bí thư Huyện ủy Ngày đăng: 16:52 | 03/01 Lượt xem: 4363

Quán triệt mục tiêu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân mà Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đề ra; trong gần 1 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, đạt được một số kết quả bước đầu rất tích cực.

Quyết liệt trong chỉ đạo

Trên cơ sở tiếp thu, nghiên cứu, học tập Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cấp chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Huyện ủy Thăng Bình đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai đẩy nhanh lộ trình sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong toàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 95-KH/HU ngày 17/5/2018 về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Chương trình số 23-CTr/HU ngày 07/6/2018 về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW để triển khai thực hiện; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18, 19. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo đã quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Ban Thường vụ chủ trương tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo đối với các phòng, ban dự kiến sẽ sáp nhập, hợp nhất.

Sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Nhìn chung các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã chủ động, bám sát các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện của cấp trên, đặc biệt là Kế hoạch số 95-KH/HU và Chương trình số 23-CTr/HU của Huyện ủy; bước đầu triển khai đạt được một số kết quả tích cực.

Trong thực hiện tinh giản bộ máy, huyện Thăng Bình đã và đang thực hiện sáp nhập nhiều đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với nhau theo hướng linh hoạt, hiệu quả. Đến nay, đã bố trí chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; tiến hành sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đã thực hiện việc hợp nhất Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật và Trạm Khuyến nông thành Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp từ tháng 01/2018. Thực chất của mô hình này là quy các nhánh của ngành nông nghiệp về một đầu mối để tổ chức, quản lý, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trên địa bàn được thông suốt hơn. Thực tế cho thấy, sau khi tổ chức lại, việc tham mưu UBND huyện Thăng Bình triển khai cơ chế, chính sách nông nghiệp của tỉnh, trung ương, các bộ phận thú y, bảo vệ thực vật, khuyến nông được toàn diện, thống nhất hơn, tránh trường hợp chồng chéo như trước đây. Hoàn thành việc xây dựng Đề án và tổ chức thực hiện Đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa thể thao và Đài Truyền thanh Truyền hình huyện, Đề án giải thể Phòng Y tế huyện, chuyển chức năng quản lý nhà nước về y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện. Chỉ đạo UBND huyện xây dựng Đề án sáp nhập Đội Kiểm tra Quy tắc vào BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện; Đề án sắp xếp các tổ chức hội đặc thù; Ban Tổ chức Huyện ủy và UBKT Huyện ủy xây dựng Đề án hợp nhất các cơ quan có cùng chức năng, nhiệm vụ: Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện.  (Ảnh: Công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm BDCT huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy)(Ảnh: Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện được sáp nhập với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện)

Về sắp sếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, UBND huyện đã ban hành Đề án số 990/ĐA-UBND ngày 14/9/2018 về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thăng Bình. Theo đó, trước khi tiến hành sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố huyện Thăng Bình có 132 thôn, tổ dân phố; tiến hành giải thể và sáp nhập 51 thôn, tổ dân phố; còn lại 106 thôn, tổ dân phố (giảm được 26 thôn, tổ dân phố). UBND huyện xây dựng, triển khai thực hiện Đề án đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, đồng thời chỉ đạo các địa phương có liên quan hoàn tất hồ sơ, thủ tục, đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố sẽ huy động được sức mạnh cộng đồng trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hoá cũng như đóng góp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi ở cộng đồng dân cư trong điều kiện sức dân có hạn. Mục đích sáp nhập thôn, tổ cùng với nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố, sẽ góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã thôn, tổ dân phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Về công tác rà soát, sắp xếp mạng lưới trường học và biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong năm học 2018-2019, toàn ngành Giáo dục của huyện có 77 trường (74 trường công lập), 163 điểm trường, 1.034 lớp với tổng số 28.583 học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 2.099 người (159 cán bộ quản lý, 1.940 giáo viên, nhân viên). UBND huyện đã tiến hành khảo sát, xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở các cơ sở giáo dục, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2018-2020 với mục tiêu cụ thể đến năm 2021 giảm 38 điểm trường và 01 trường.

Đối với việc sắp xếp tổ chức lại các Hội trên địa bàn huyện được tổ chức lại theo hướng giữ nguyên Hội Khuyến học, Hội Đông y, Ban đại diện Hội Người cao tuổi và Hội Cựu giáo chức; sáp nhập Hội Chữ thập đỏ, Hội Từ thiện và Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin thành 01 hội và lấy tên gọi là Hội Chữ thập đỏ; sáp nhập Hội Người mù và Hội Người khuyết tật thành 01 Hội và lấy tên gọi là Hội Người Khuyết tật; sáp nhập Hội Tù yêu nước và Hội Cựu Thanh niên xung phong thành 01 hội và lấy tên là Hội Thanh niên xung phong và Tù yêu nước. Giải thể Hội Luật gia và Hội Làm vườn.

Nhiệm vụ thời gian đến

Nhiệm vụ trước mắt, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng các Đề án, kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo kế hoạch, dự kiến triển khai sáp nhập Trung tâm VHTT và Đài Truyền Thanh-Truyền hình huyện, giải thể Phòng Y tế huyện trong tháng 12/2018; sáp nhập Đội Kiểm tra quy tắc và Ban quản lý các dự án đầu tư & xây dựng huyện trong quý II/2019; tiếp tục sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất huyện với Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện và Đội Kiểm tra quy tắc huyện thành một đầu mối trong giai đoạn 2021-2025. Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án sắp xếp lại các trường, các điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện Thăng Bình đến năm 2020 – 2021. Mục tiêu của huyện là tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu quả để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Việc này sẽ giải quyết tình trạng manh mún, dàn trải, nâng cao hiệu quả chi ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Chỉ đạo hoàn chỉnh Đề án sáp nhập Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện để báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy trong tháng 12/2018. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng quy mô dân số, diện tích các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.

Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sẽ có nhiều vấn đề mới, khó và phức tạp, do vậy cần sự vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Có thể nói, những kết quả bước đầu đạt được sau gần 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 nêu trên, tạo động lực rất quan trọng cho huyện Thăng Bình tiếp tục triển khai thành công kế hoạch đã đề ra. Song nhiệm vụ thời gian đến còn hết sức nặng nề, bởi lẽ, việc làm này đụng chạm đến lợi ích của tập thể, cá nhân. Do vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền, thuyết phục, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ tính cần thiết của việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, nhằm tạo sự đồng thuận, đảm bảo xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, vững mạnh, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.    

        Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp trong toàn Đảng bộ huyện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ để sắp xếp, bố trí lại các chức danh lãnh đạo, quản lý cho phù hợp. Nêu cao tính chủ động, sáng tạo của từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong quá trình triển khai thực hiện.

Những kết quả nêu trên mới chỉ là bước đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, song có thể thấy rõ sự quyết tâm chính trị cao và sự chủ động triển khai đồng bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình với nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đó chính là những điểm nhấn tích cực góp phần đưa Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng sớm đi vào thực tiễn./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:


Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày