Chi tiết tin

Một số kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-T/TW

Tác giả: Phan Hòa Ngày đăng: 15:56 | 13/02 Lượt xem: 2041

Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong hoạt động của các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện
Cụ thể hóa Chị thị 05-CT/TW và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề hằng năm trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tập trung chỉ đạo sát sao, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào nề nếp; tạo sự chuyển biến trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân từ trong nhận thức đến những việc làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo cụ thể, phù hợp, sát với nhiệm vụ được giao, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 101-QĐ/TW “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. 
Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị được các TCCS Đảng chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc; việc xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị được cấp ủy các TCCS Đảng tiếp tục chỉ đạo theo phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá; công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phù hợp như: thông qua hệ thống Truyền thanh – Truyền hình của huyện và cơ sở, Cổng thông tin điện tử huyện, Trang Thông tin điện tử Huyện ủy đã xây dựng các chuyên mục đăng tải các nội dung chuyên đề, các tin, bài viết về những tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt; Một số địa phương như Bình Trị, Bình Phú, Bình Chánh, Bình Định Nam tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.... 
Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII được các cấp ủy đảng đưa vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời nắm bắt tình hình, đánh giá những kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những hạn chế, những vấn đề còn lúng túng, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.


(Hình ảnh từ một cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy xã tổ chức)
Những chuyển biến tích cực
Những kết quả trong học tập và làm theo Bác khi thực hiện Cuộc vận động 06 và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong những năm trước đây, thực sự đã làm tiền đề cho việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian qua, đạt nhiều kết quả rõ nét hơn trong học tập và làm theo.
Trước hết là chuyển biến trong nhận thức của người đứng đầu các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung chủ yếu của Chỉ thị 05-CT/TW và triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên; các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, ban, ngành, địa phương và nhiều cán bộ, đảng viên đã chủ động lồng ghép việc học tập và làm theo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ được giao; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện làm theo Bác một cách tự giác. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị dần đi vào nề nếp, thiết thực, hiệu quả hơn.
Việc triển khai, học tập, quán triệt nội dung chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm được các TCCS Đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo kế hoạch đề ra. Trong quá trình triển khai học tập chuyên đề, nhiều chi bộ đã liên hệ với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện, nhất là những vấn đề liên quan đến phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; nhiều chi bộ tổ chức cho đảng viên trao đổi, thảo luận khá sôi nổi để bàn biện pháp thực hiện; Đặc biệt, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy và các TCCS Đảng trực thuộc đã chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết dứt điểm, hiệu quả với những việc làm cụ thể, thiết thực. Theo đó, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, quan liêu, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt phương châm “nói đi đôi với làm”; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án trọng điểm; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Chính từ việc xác định, lựa chọn đúng, trúng nội dung đột phá đã phát huy hiệu quả tích cực, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những khó khăn, vướng mắc đã từng bước được tháo gỡ, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. 
Hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã có những chuyển biến tích cực. Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được phát huy hiệu quả, đã thay đổi tác phong, lề lối làm việc theo hướng phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ nhân dân của bộ máy hành chính các cấp và thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đã đạt được kết quả nhất định. Các hoạt động trên lĩnh vực quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - thương mại, dịch vụ; công tác BT-GPMB các dự án trọng điểm; giải quyết đơn thư của công dân... được các ngành và địa phương chú trọng, phối hợp thực hiện đạt một số kết quả. Thu ngân sách trên địa bàn huyện vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực, đời sống nhân dân được ổn định. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính được tăng cường; nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức hội đoàn thể đã tích cực phối hợp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của hueyenj đề ra.
Thông qua các hoạt động cụ thể đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến làm theo Bác như mô hình: Mô hình “Tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả và sáng tạo, quyết đoán, hiệu quả” của cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện, mô hình đối với cán bộ chỉ huy “sáng tạo, quyết đoán, hiệu quả”, với 02 mô hình đó, Đảng ủy Quân sự huyện đã tích cực triển khai trong cán bộ, chiến sĩ và đạt được nhiều kết quả: tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh; tôn trọng, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, hết lòng giúp đỡ nhân dân, tham gia tốt phong trào “xoá hộ nghèo” ở địa phương kết nghĩa (xoá 02 hộ nghèo, kinh phí 30 triệu đồng). Thực hiện tốt phong trào thi đua “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” đã phối hợp khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 595 lượt đối tượng chính sách, đồng bào nghèo (60.000.000 đồng); đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng Mẹ VNAH, tích cực huy động, vận động các nguồn lực và cấp trên hỗ trợ xây dựng 51 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách (3,57 tỷ đồng) và 06 nhà tình thương cho hộ nghèo (300.000.000 đồng); thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Phối hợp với địa phương kết nghĩa xây dựng 02 công trình “Đoàn kết quân dân” (kinh phí hơn 33 triệu đồng).... Mô hình “3 giảm, 3 tăng” và mô hình “nhiệm vụ giao đến đâu, đảng viên hoàn thành đến đó” của chi bộ Hội Nông dân huyện đã góp phần giúp Hội Nông dân huyện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng do Hội Nông dân tỉnh giao; Mô hình “Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, gần dân, sát dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân tin yêu. Nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính” của Chi bộ Mặt trận huyện; Mô hình “tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, người có công” của Đảng ủy xã Bình Tú đã góp và tặng 76 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách trị giá 43 triệu đồng nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7; Mô hình “Sửa đổi lề lối làm việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn” và mô hình “áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với công tác quản lý thuế theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008” của chi bộ chi cục Thuế huyện. Ngoài ra, có nhiều mô hình được xây dựng trước đây như: mô hình tiếng loa an ninh; thắp sáng đường quê; vận động hội viên phụ nữ tiết kiệm để hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, đơn thân; mô hình khuyến học, khuyến tài trong các tộc họ, cơ quan, đơn vị, tộc họ, cộng đồng dân cư; mô hình các địa phương, cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa... được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện được nhân rộng, ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thôn xóm an toàn, sạch đẹp, tạo điều kiện giúp đỡ những phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống....
Nhiệm vụ thời gian tới
Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi về những nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ‘đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức, tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác theo đúng nội dung, yêu cầu kế hoạch đã đề ra. Trước hết tập trung tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”; tiếp tục xác định vấn đề nổi cộm, bức xúc, những nội dung đột phá để tập trung giải quyết gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các quy định về trách nhiệm nêu gương, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện, nhân rộng các mô hình làm theo cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những nội dung đột phá, gắn với các chương trình mục tiêu, các phong trào thi đua yêu nước của từng địa phương, cơ quan, đơn vị đã đề ra; tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh và ban hành các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan đơn vị để triển khai thực hiện; chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo gắn với xây dựng cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của đảng; duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy manh công tác tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, các nhân điển hình, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác.
Với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm lớn, tin tưởng rằng trong thời gian tới việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn huyện sẽ đạt được nhiều kết quả hơn./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày