Chi tiết tin

Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá hiện nay

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 8:35 | 19/10 Lượt xem: 5821

Xác định giai cấp công nhân là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Thăng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển giai cấp công nhân lớn mạnh, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong những năm qua, Huyện uỷ Thăng Bình đã tập trung đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Kết luận số 79-KL/TW ngày 5/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; đồng thời, ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/HU, ngày 06/6/2008 về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trước yêu cầu xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới.

Cấp ủy, chính quyền đã huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng; quy hoạch, đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ, cơ sở sản xuất công nghiệp, sản xuất dịch vụ cá thể, các làng nghề truyền thống. Mặt khác, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện, qua đó bảo đảm việc làm, tạo thêm việc làm mới cho công nhân, người lao động. Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đội ngũ công nhân cũng có sự chuyển biến tích cực; lực lượng lao động trẻ đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, thích ứng với cơ chế thị trường, nhanh chóng tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Giai cấp công nhân trong huyện đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng vai trò nòng cốt trong khối liên minh công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức trên địa bàn huyện. Số lượng công nhân lao động tăng qua các năm. Đến nay có khoảng 5.400 công nhân lao động trên địa bàn huyện; trong đó, có 3.000 công nhân tốt nghiệp THPT, 2.400 công nhân tốt nghiệp THCS ; 300 công nhân có trình độ Đại học, 500 công nhân có trình độ Cao đẳng, 700 công nhân có trình độ trung cấp. Có 14 công nhân là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.Công nhân tại doanh nghiệp may mặc ở Cụm công nghiệp Hà Lam- Chợ Được

Trong quá trình xây dựng giai cấp công nhân, Huyện uỷ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc, vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến công nhân, người lao động, như: Bộ Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Công đoàn, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Công chức... cũng đã được tuyên truyền, phổ biến kịp thời cho công nhân, người lao động nắm bắt, thực hiện. Chỉ đạo LĐLĐ, Đoàn thanh niên, Hội LHTN làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho công nhân lao động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm, tổ chức phát động “Tháng công nhân”, tổ chức Ngày hội công nhân lao động hằng năm; các cuộc thi viết tìm hiểu về “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”, “Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Công đoàn Việt Nam, 85 năm xây dựng và phát triển”, "Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển" , chương trình ‘ 1 triệu sáng kiến nổ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 ”… đều có bài dự thi của công nhân lao động tham gia; tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy, xuân bình an” trong công nhân, viên chức, lao động. Trong 15 năm qua, đã có gần 7.500 lượt người được tuyên truyền về học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, hơn 500 người được tuyên truyền về kỹ năng sống. Các cấp công đoàn đã tổ chức hơn 1.000 lớp tuyên truyền miệng, buổi nói chuyện chuyên đề. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đưa công tác nâng cao trình độ học vấn cho công nhân, viên chức vào Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp. Riêng công nhân lao động ở khối sản xuất kinh doanh được doanh nghiệp tạo điều kiện phát huy sáng kiến, cải tiến công nghệ với hơn 120 sáng tiến cải tiến kỹ thuật.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã được quan tâm. Qua 15 năm, đã phát triển 5.400 đoàn viên mới; thành lập mới 20 công đoàn cơ sở (nâng tổng số công đoàn cơ sở lên: 130 công đoàn cơ sở trực thuộc. Tỷ lệ công đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 90%.

Cấp ủy, chính quyền chú trọng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân. Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bảo đảm các chế độ, chính sách của công nhân, xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Hằng năm, 100% doanh nghiệp nhà nước và trên 95% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động. Các cấp công đoàn chủ động triển khai, tạo nguồn lực để tổ chức các chương trình, các hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần chăm lo đời sống công nhân, tiêu biểu như chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”...

Phát huy bản chất tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất của Nhân dân Thăng Bình, với nỗ lực quyết tâm phấn đấu, Đảng bộ huyện sẽ xây dựng, phát triển giai cấp công nhân trong huyện không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương.


Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:


Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng