Chi tiết tin

Chuyển biến trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 17:02 | 11/08 Lượt xem: 993

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thăng Bình đã triển khai quyết liệt, sâu sát đến các đơn vị, địa phương trong toàn huyện, xây dựng lộ trình cụ thể, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhằm đảm bảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch đặt ra, tạo được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Trên cơ sở tiếp thu, nghiên cứu, học tập Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Huyện ủy Thăng Bình đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai đẩy nhanh lộ trình sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong toàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 95-KH/HU ngày 17/5/2018 về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW phù hợp tình hình địa phương, xác định nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị đảm bảo rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình để chỉ đạo thực hiện. Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp, quản lý tổ chức bộ máy và biên chế trong hệ thống chính trị của huyện. Chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Ban Thường vụ chủ trương tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo đối với các phòng, ban dự kiến sẽ sáp nhập, hợp nhất. Đến nay, qua 05 năm triển khai thực hiện, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Thăng Bình đã có những chuyển biến tích cực.

Trong thực hiện tinh giản bộ máy, huyện Thăng Bình đã thực hiện sáp nhập nhiều đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với nhau theo hướng linh hoạt, hiệu quả. Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Việc quy định số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, đoàn thế chính trị - xã hội tại địa phương trong thời gian qua đã được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng chỉ đạo thực hiện theo hướng bố trí giảm số lượng cấp phó để tăng cường vị trí chuyên môn; qua gần 05 năm triến khai thực hiện số lượng cấp phó các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện đã giảm từ 46 cấp phó từ năm 2017 xuống còn 39 cấp phó hiện nay. Trên cơ cở quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý; đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan triển khai thực hiện nhiệm vụ được đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Đồng thời, căn cứ vào các quy định trên, các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của huyện có cơ sở để thực hiện các khâu trong công tác cán bộ như: bố trí cấp phó, số lượng biên chế, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức...

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện sắp xếp và thí điếm một số mô hình về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động như: Sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Giải thế Phòng Y tế huyện và chuyến giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND và UBND huyện. Giải thế Trung tâm Giáo dục - Thường xuyên - Hướng nghiệp và Dạy nghề huyện, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình thành Trung tâm Văn hóa - The thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện; hợp nhất Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện và Đội Kiểm tra Quy tắc thành Ban Quản lý Dự án - Đô thị huyện; họp nhất Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Trung tâm Phát triến Cụm Công nghiệp - Thương mại và Dịch vụ huyện thành Trung tâm Phát triến Quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ huyện; thành lập Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện trên cơ sở hợp nhất Trạm Khuyến nông huyện, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện.

Đối với việc sắp xếp tổ chức lại các Hội trên địa bàn huyện, đã giải thể Hội Làm vườn, sáp nhập Hội người mù vào Hội Người Khuyết tật, sáp nhập Hội Từ thiện vào Hội Chữ thập đỏ huyện. Hiện nay, toàn huyện có 11 hội gồm 08 Hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ (Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Đông y, Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Người khuyết tật, Hội Luật gia) và 03 Hội quân chúng (Hội Cựu giáo chức, Hội Tù yêu nước, Hội Khởi nghiệp sáng tạo).Công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm BDCT huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Thực hiện chủ trương bí thư hoặc phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND cấp xã, đến nay toàn huyện có 16 bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND cấp xã và 06 phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND cấp xã.

Về sắp sếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng, ban hành kế hoạch, phương án rà soát, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đảm bảo mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung và lộ trình; kết quả đã giảm được 26 thôn, tổ dân phố, từ 132 thôn, khu phố xuống còn 106 thôn, khu phố. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố đảm bảo hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh. Kết quả giảm được 30 công chức, 269 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 402 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố.

Đối với việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổng số biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000 của Chính phủ và hợp đồng lao động khác đã giảm 428 người so với trước khi có Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Huyện đã xây dựng kế hoạch, lộ trình tinh giản biên chế và qua gần 05 năm triển khai đã thực hiện tinh giản 747 biên chế; trong đó, nghỉ hưu đúng tuổi 353 trường hợp, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26 của Chính phủ 09 trường hợp, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108, 113 của Chính phủ là 385 trường hợp.  

Có thể nói, qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thực sự đem lại những kết quả rất tích cực, rõ nét. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế được huyện Thăng Bình xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đã góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng