Chi tiết tin

Tăng cường lãnh đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tác giả: Đông Anh Ngày đăng: 7:48 | 03/10 Lượt xem: 1578

Thời gian qua, các cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT được nâng lên. Tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT ngày càng cao; việc giải quyết và chi trả các chế độ được kịp thời, đúng quy định, thủ tục hành chính được rút gọn, tạo thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Trong thời gian qua, để triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH trên địa bàn huyện; Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các văn bản và thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về BHXH; thực hiện tốt chính sách BHXH cho người lao động, thực hiện xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH theo lộ trình hàng năm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội huyện. 

Bảo hiểm xã hội huyện đã khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh quy trình nghiệp vụ thu, chi và thủ tục giải quyết chế độ, chính sách BHXH để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hằng năm, UBND huyện ban hành Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, BHXH tự nguyện cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tăng cường các biện pháp cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách BHXH trên nguyên tắc đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia; đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ, chính sách; thực hiện công khai các thủ tục hành chính với người dân, cơ quan, đơn vị.

BHXH huyện phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện; Phòng Tài chính huyện; Chi cục Thuế huyện, Thanh tra huyện,…trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH nhằm đề ra các giải pháp tăng cường phát triển số lượng đối tượng tham gia BHXH. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hành pháp luật về BHXH, phát hiện và xử lý các vi phạm, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Một số doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động chưa thực hiện đầy đủ các quy định về đóng BHXH, BHYT cho người lao động, còn nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài. Tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi, tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện còn thấp. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Tính đến ngày 31/8/2022, toàn huyện thu được 227 tỷ đồng tiền BHXH, BHYT, BHTN, số  nợ 15 tỷ đồng; công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện đạt kết quả chưa cao so với tiềm năng của BHXH huyện. Đặc biệt trong 8 tháng đầu năm 2022 số người tham gia BHXH tự nguyện liên tục giảm, số lượng người tham gia cụ thể như sau: BHXH bắt buộc: 14.340 người, BHXH tự nguyện: 2.654 người, BHTN: 13.425 người, BHYT: 158.370 người; tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 98,09%.


BHXH huyện Thăng Bình thường xuyên phối hợp với các địa phương tổ chức HN tuyên truyền chính sách BHXH

Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế nêu trên và thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT hướng tới BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân trên địa bàn huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới”; Chương trình số 17-CTr/TU, ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam, Chương trình số 27-CTr/HU ngày 21/12/2018 của Huyện ủy Thăng Bình về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách BHXH, để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải xác định công tác BHXH, BHYT là mục tiêu quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và từng giai đoạn của địa phương. Tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đưa chỉ tiêu phát triển số lượng người tham gia BHXH, BHYT vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chỉ đạo, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và đề ra giải pháp phát triển số người tham gia, tăng nhanh tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT; huy động các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ cho người lao động trong khu vực phi chính thức và nhóm người chưa có điều kiện tham gia BHXH, BHYT, tiến đến mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Tăng cường đối thoại giữa bí thư cấp ủy với người sử dụng lao động, người lao động để chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc về thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Hội đồng nhân dân huyện tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các cơ quan, ban, ngành, địa phương.

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng chương trình, kế hoạch, đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT cho các địa phương. Phấn đấu đến cuối năm 2025 có 100% dân số tham gia BHYT; có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đang làm việc trên địa bàn huyện tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường học phối hợp với BHXH huyện triển khai công tác thu BHYT học sinh, phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được trích để lại, thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh ngay tại nhà trường.

Ban Chỉ đạo của huyện về thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện tập trung thực hiện các giải pháp phát triển các đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đề xuất khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các chính sách về BHXH, BHYT.

Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT; vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT. Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Liên đoàn Lao động huyện chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ quan chức năng hỗ trợ tư pháp, giúp người lao động bảo vệ quyền lợi hợp pháp đúng như thỏa thuận lao động đã ký kết với người sử dụng lao động, bảo đảm người lao động có hợp đồng được hưởng quyền lợi BHXH, BHYT.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của huyện về thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, định kỳ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy... 

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:
Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: thangbinh.dcs@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong tháng