Chi tiết tin

Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thăng Bình

Tác giả: Minh Quốc Ngày đăng: 16:48 | 28/07 Lượt xem: 289

Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các địa phương triển khai thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo. Với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, các ngành, địa phương trong huyện đã tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ, học nghề, có việc làm, giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Những kết quả đạt được

Công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Thăng Bình được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 8,19% (4.332 hộ) năm 2015 xuống còn 3,82% (2.065 hộ) năm 2019 và dự kiến 3,36% (1.815 hộ) vào cuối năm 2020, trong đó tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là 2,72% (1.469 hộ), tỷ lệ hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo là 0,64% (346 hộ), bình quân mỗi năm giảm 0,97%. Đối với hộ cận nghèo giảm từ 6,03% năm 2015 xuống còn 2,59%.

(Ảnh: Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ là chủ hộ nghèo)

Việc huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo được tăng cường. Trong 5 năm qua, “Quỹ Vì người nghèo” của huyện và các xã, thị trấn đã vận động được hơn 20 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 401 ngôi nhà đại đoàn kết, trao tặng bò giống sinh sản và hỗ trợ giúp đỡ cho hàng trăm hộ nghèo. Các vấn đề cơ bản, cần thiết nhất đối với hộ nghèo như khám chữa bệnh, học tập cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.

Các chính sách như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay ưu đãi, đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợphát triển sản xuất, trao phương tiện sinh kếđã có nhiều tác động tích cực làm chuyển biến nhận thức, giúp người nghèo có việc làm, phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội tốt hơn, tạo thu nhập ổn định để thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng xây dựng nông thôn mới.

Ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác giảm nghèo được nâng lên, trong 5 năm qua toàn huyện có 486 hộ tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững. Việc thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã đạt được nhiều kết quả. Sự chung tay, hỗ trợ, sẻ chia của cộng đồng đã tác động tích cực đến công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. 

Giải pháp trong thời gian tới

Trong nhiệm kỳ đến, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025. Với chuẩn mới này, tỷ lệ hộ nghèo sẽ có khả năng tăng cao so với con số về hộ nghèo hiện tại. Vì vậy, để thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trong giai đoạn 2021-2025 một cách bền vững, huyện đã đề ra những mục tiêu cụ thể để thực hiện. Đó là: phấn đấu đến cuối năm 2025, toàn huyện cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành giai đoạn 2016 - 2020, trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn; 100% người nghèo trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề, tập huấn, định hướng nghề nghiệp được hỗ trợ các chính sách theo quy định và cho vay vốn tham gia đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Để đạt được mạc tiêu trên, cần có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo,chú trọng đến hình thức đối thoại, giải thích, vận động trực tiếp hộ nghèo, hộ cận nghèo; làm cho hộ nghèo thấy được trách nhiệm thoát nghèo là trách nhiệm chính của gia đình, Nhà nước và xã hội chỉ hỗ trợ một phần các điều kiện cần thiết để người nghèo vươn lên thoát nghèo. Từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại; tuyên truyền làm sao cho một bộ phận người nghèo nào đó không còn cảm thấy “may mắn, phấn khởi” khi được đứng trong danh sách hộ nghèo.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đầu tư cho phát triển. Đa dạng hóa các ngành nghề, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; khuyến khích nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả như kinh tế vườn, kinh tế trang trại, kinh tế hộ để thu hút, giải quyết lao động tại chỗ và tăng thu nhập cho người dân. Chủ động tìm kiếm hoặc tạo ra thị trường tiêu thụ nông sản cho nhân dân trên địa bàn để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, giúp nhân dân giải quyết đầu ra của sản phẩm, góp phần động viên người dân tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và có thu nhập thường xuyên, ổnđịnh.

Hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo. Tập trung hỗ trợ giải quyết các chỉ số thiếu hụt đa chiều theo nhóm. Đối với nhóm hộ nghèo vừa thiếu hụt thu nhập, vừa thiếu hụt đa chiều (nghèo cùng cực) thì ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và các thành viên trong hộ để tăng thu nhập như hỗ trợ phát triển sản xuất (vay vốn ưu đãi, hỗ trợ giống, dạy nghề, giới thiệu việc làm,...) và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin truyền thông,...). Đối với nhóm hộ nghèo về thu nhập nhưng không thiếu hụt đa chiều về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thì hỗ trợ trực tiếp tạo các điều kiện sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập thông qua các chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ về sản xuất, tham gia thị trường lao động trong nước hoặc xuất khẩu lao động.Đối với nhóm hộ không nghèo về thu nhập nhưng thiếu hụt đa chiều về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (từ 03 chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên) thì hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình và thành viên để cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội (như người cao tuổi, người tàn tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…) thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo sẽ được xem xét hưởng các chính sách trợ cấp của Nhà nước theo quy định.

Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động theo các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ học nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo gắn nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và nhu cầu tự tổ chức sản xuất kinh doanh của hộ nghèo, cận nghèo. Tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Hỗ trợ tập huấn, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện trợ giúp pháp lý để người nghèo nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật để được tiếp cận và hưởng thụ đầy đủ các chính sách, chế độ của Nhà nước; tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác với chương trình giảm nghèo để tăng hiệu quả đầu tư, đặc biệt là giữa Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo hằng năm đối với các xã được hỗ trợ, không để thu hồi nguồn vốn.Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phát huy hơn nữa cuộc vận động gây Quỹ “Ngày vì người nghèo” của MTTQ, các phong trào hỗ trợ hộ nghèo của các hội, đoàn thể, của các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong xã hội; tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ, sẻ chia để người nghèo vươn lên thoát nghèo. Phát động phong trào xây dựng khu, cụm dân cư không có hộ nghèo...
  Những kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo bền vững mà huyện Thăng Bình đã đạt được thời gian qua, cũng như những mục tiêu, giải pháp đề ra trong thời gian đến là tiền đề quan trọng không những giúp huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trong thời gian tới mà còn góp phần không nhỏ để huyện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2023. /.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày