Chi tiết tin

Những chuyển biến tích cực về công tác gia đình trên địa bàn huyện Thăng Bình

Tác giả: Phan Thị Hạnh Ngày đăng: 13:55 | 25/06 Lượt xem: 2100

Những năm qua, công tác gia đình ở huyện Thăng Bình luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư  về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Sau 15 năm triển khai thực hiện, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các cơ quan, ban, ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện Thăng Bình về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.   

Nhiều năm qua, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ và đồng bộ của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở nên công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác gia đình được triển khai khá đồng bộ, đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình nâng lên rõ rệt. Trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình được đề cao nhằm thực hiện phong trào “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”, đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng gia đình văn hóa.         

Hằng năm, các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư phù hợp với thực tế của mỗi địa phương, đơn vị. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác gia đình, pháp lệnh dân số, Luật Hôn nhân gia đình, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, các điều luật khác có liên quan, tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiên tiến, phổ biến kiến thức kỹ năng về dân số - sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình.... Hằng năm, UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình tiêu biểu toàn huyện. Các đoàn thể Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội khuyến học đẩy mạnh các phong trào: “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Gia đình hiếu học”, “Gia đình không sinh con thứ 3”,Gia đình 5 không”... nhằm xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc để mỗi gia đình là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội. Hội Khuyến học huyện tổ chức hội nghị biểu dương gia đình, tộc họ, cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Ngoài ra, hoạt động thông tin, tuyên truyền còn được đẩy mạnh trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở, đăng tin, bài, treo khẩu hiệu, pa nô về Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân... Đã tổ chức được hàng chục buổi tuyên truyền lưu động và các lớp tập huấn tuyên truyền chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực gia đình… 

  

(Ảnh: Hội nghị tổng kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2018)

Nhờ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đã góp phần vận động đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động, các mô hình như tổ chức các hội thi về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; xây dựng các câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ không sinh con thứ 3, phòng chống bạo lực và tệ nạn xã hội, gia đình phát triển bền vững... Công tác xây dựng gia đình ở các địa phương đã từng bước ổn định. Bình quân hằng năm có hơn 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 90% số cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con; 85% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức về hôn nhân và gia đình; 95% người cao tuổi trong gia đình được con cháu chăm sóc, phụng dưỡng; người cao tuổi không còn người chăm sóc được Nhà nước, cộng đồng hỗ trợ nuôi dưỡng; 90% gia đình thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 100% gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hưởng chế độ ưu đãi.   

Song song với công tác gia đình, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng được chú trọng, phát triển và đi vào chiều sâu, tỉ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa ngày càng tăng, đến cuối năm 2019 có 43.616/50.686 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 86,05%, có 92/106 thôn, khu phố đạt danh hiệu thôn, khu phố văn hóa, công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo đạt kết quả đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm. Đến nay, toàn huyện còn 2.605 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 3,82%, 1.402 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 2,59%, đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, trong những năm qua, tình trạng xảy ra bạo lực gia đình đã được khắc phục, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong gia đình, với mục tiêu xây dựng gia đình “Ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình”. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác gia đình trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư, chưa đề ra được các chủ trương, biện pháp cụ thể để xây dựng và phát triển gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công tác truyền thông, tuyên truyền về gia đình trên địa bàn huyện chưa được thường xuyên, liên tục. Công tác quản lý nhà nước về gia đình có mặt còn hạn chế, nhất là ở cơ sở. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình điển hình, tiêu biểu còn nhiều hạn chế. Các tệ nạn xã hội và tình trạng bạo hành trong gia đình, trẻ em bị xâm hại, trẻ em vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng.

Để thực hiện có hiệu quả công tác gia đình trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện Thăng Bình cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình. Trong đó, tập trung kiên trì thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Chỉ thị số 49-CT/TW đã đề ra. Xác định công tác gia đình là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác truyền thống, giáo dục về gia đình với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với nhu cầu, trình độ, nhận thức của các tầng lớp nhân dân nhằm làm chuyển biến sâu sức về nhận thức, hành động của toàn xã hội đối với công tác gia đình. Tổ chức thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam; về hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc; phát triển bền vững tại cộng đồng vào hoạt động của “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình, ấm no, hạnh phúc và phát triển bền vững; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, loại bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về gia đình, tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Kịp thời củng cố Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện, xã. Thu thập số liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các Đề án, Chương trình của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Phối hợp, kết hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội trong thực hiện công tác gia đình. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách gia đình và chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường thực hiện các chính sách, chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình; tạo điều kiện để gia đình chăm sóc, giáo dục trẻ em và chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi. Thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng của Nhà nước đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm hỗ trợ giảm nghèo bền vững.

Với những cố gắng, nổ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong thời gian qua, tin tưởng rằng trong thời gian tới công tác gia đình trên địa bàn huyện Thăng Bình sẽ đạt được hiệu quả cao hơn nữa, góp phần chung tay xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững./.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục:

Đăng nhập

 
 

Liên Kết Web

Bản quyền Huyện ủy Thăng Bình
Cơ quan quản lý: Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình
Địa chỉ: 49, Nguyễn Thuật, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.874369
Email: bbthutb@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Lượt trong năm
Lượt trong ngày