Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Lịch công tác
Văn bản mới Huyên ủy


Thăng Bình qua video
Tên Video
No records to display.


Liên kết web
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày
UBKT

UBKT HUYỆN ỦY

​(Điện thoại: 0510.874.783 - Email: ubkthutb@gmail.com)

--------------------------

 

 I- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN KIỂM TRA VÀ CÁC THÀNH VIÊN UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ.

           Tên đơn vị: Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Thăng  Bình

          - Cơ quan giúp việc: Cơ quan Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Thăng Bình

          - Số điện thoại: 0510.3874.659 / 0510.3874.783

          - Địa chỉ email: ubkthutb@gmail.com

          - Địa chỉ: 49 Nguyễn Thuật, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam

1- Chức năng và tổ chức của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ:

- Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ là cơ quan chuyên trách của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- UBKT Huyện uỷ do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu, gồm một số đồng chí trong Huyện uỷ và một số đồng chí ngoài Huyện uỷ. Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu trong số các thành viên Uỷ ban Kiểm tra. Các Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ do Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ bầu trong số các thành viên của UBKT. UBKT Huyện uỷ, Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chuẩn y. Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra là tập thể thường trực của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ. Uỷ ban Kiểm tra phân công một đồng chí Phó chủ nhiệm thường trực.

2- Trách nhiệm, quyền hạn của UBKT Huyện uỷ.

- Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá, hằng năm của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát hằng quý, sáu tháng; triệu tập và chỉ đạo hội nghị cán bộ kiểm tra đảng toàn huyện; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện hằng năm và cuối nhiệm kỳ.

- Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do Điều lệ Đảng quy định:

+ Kiểm tra đảng viên kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

+ Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.

+ Giám sát uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước  và đạo đức, lối sống theo quy định của Trung ương; việc thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành đảng bộ huyện.

+ Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là cán bộ thuộc diện Huyện uỷ quản lý. Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ không  giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và những tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc; những tố cáo có tên nhưng nội dung không cụ thể, không có căn cứ để thẩm tra, xác minh; đơn tố cáo không phải bản do người tố cáo trực tiếp ký tên; đơn tố cáo có từ hai người trở lên cùng ký tên; đơn tố cáo của người không có năng lực hành vi dân sự.

+ Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp uỷ thi hành kỷ luật; giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng.

+ Kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới và cơ quan tài chính của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ giao.

- Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, có quyền yêu cầu tổ chức Đảng và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát; yêu cầu các tổ chức đảng có liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện tổ chức đảng hoặc đảng viên có những quyết định hoặc việc làm có dấu hiệu sai, trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng thì Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ được quyền yêu cầu tổ chức đảng hoặc đảng viên xem xét lại quyết định hoặc việc làm đó; nếu tổ chức đảng và đảng viên không thực hiện thì báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền để giải quyết.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo hoặc yêu cầu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền thi hành kỷ luật, thay đổi hình thức kỷ luật về chính quyền, đoàn thể đối với đảng viên; nếu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền không thực hiện thì Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ báo cáo Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ giải quyết và xem xét trách nhiệm của tổ chức và cá nhân đó.

 Khi xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật phải đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm đối với các kết luận, quyết định đó; bảo vệ những tổ chức và cá nhân làm đúng, đề nghị với tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo và những trường hợp tố cáo mang tính chất bịa đặt, vu cáo, có dụng ý xấu.

- Phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ, các Ban của Huyện uỷ giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm, tổ chức lực lượng để tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30 Điều lệ Đảng).

- Tham mưu giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ cương của Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên.

+ Báo cáo các vụ kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

+ Hướng dẫn và kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

+ Được uỷ quyền tổ chức công bố các quyết định, kết luận, thông báo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật; theo dõi đôn đốc, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, kết luận, thông báo đó.

+ Chủ động tham gia ý kiến và kiến nghị những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý.

- Được cử thành viên Uỷ ban kiểm tra và cán bộ của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đến các tổ chức đảng và các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; dự các cuộc họp cấp uỷ, Ban Thường vụ cấp uỷ trực thuộc Huyện uỷ bàn về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát hoặc những công việc khác có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

- Về tổ chức bộ máy của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, trên cơ sở quyết định của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về tổ chức bộ máy và biên chế được duyệt, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ chủ động bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy cụ thể; quy định chế độ làm việc của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

- Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ, Văn phòng Huyện uỷ và các cơ quan liên quan giúp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của Huyện uỷ và quy chế này.

3- Trách nhiệm, quyền hạn của thành viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

          - Được Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực, địa bàn; chịu trách nhiệm chính trước Uỷ ban kiểm tra về hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thuộc phạm vi phụ trách.

- Tham gia xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của Uỷ ban Kiểm tra, trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ phân công; tham gia các tổ kiểm tra do Ban Thường vụ Huyện uỷ hoặc Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ quyết định thành lập.

- Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, biện pháp cho Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chủ động nắm tình hình, phát hiện, đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc phạm vi phụ trách; theo dõi tình hình chấp hành quy chế làm việc của Huyện uỷ và quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ để báo cáo Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

- Dự đầy đủ các kỳ họp của Uỷ ban Kiểm tra, thảo luận biểu quyết và cùng với Uỷ ban kiểm tra chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ về các quyết định đó.

- Các thành viên Uỷ ban Kiểm tra không phải là Huyện uỷ viên được  Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ phân công dự các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ bàn về công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng Đảng và các công việc khác có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát khi được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Giữ mối liên hệ với cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, các tổ chức đảng trong phạm vi phụ trách. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Giúp Uỷ ban Kiểm tra trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, củng cố tổ chức, nhận xét đánh giá cán bộ trong cơ quan Uỷ ban Kiểm tra  Huyện uỷ, góp phần tích cực xây dựng chi bộ Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ trong sạch vững mạnh.

4- Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra  Huyện uỷ.

          - Chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về toàn bộ hoạt động công tác của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ. Thường xuyên giữ mối quan hệ công tác của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

- Chủ trì các công việc, các cuộc họp của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, của Thường trực Uỷ ban Kiểm tra; đề xuất những nội dung, chương trình, những vấn đề cần thảo luận, giải quyết nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ giao.

- Khi cần thiết Ban Thường vụ Huyện uỷ giao trực tiếp chỉ đạo, chủ trì một số cuộc kiểm tra hoặc thẩm tra, xác minh những trường hợp tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ thuộc Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý khi có dấu hiệu vi phạm, bị tố cáo; nghe ý kiến trình bày của tổ chức đảng hoặc đảng viên bị thi hành kỷ luật, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền quyết định của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ và báo cáo đầy đủ với Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét, quyết định.

          - Trực tiếp phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị nhân sự là thành viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, giới thiệu để Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét, báo cáo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cho ý kiến bổ sung khi cần và bầu cho nhiệm kỳ đến; chỉ đạo việc xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ. Tham gia với Đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc Huyện uỷ chuẩn bị nhân sự Uỷ ban Kiểm tra và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, nhất là Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ.

          - Ký một số văn bản thay mặt Ban Thường vụ Huyện uỷ khi được uỷ quyền của Ban Thường vụ Huyện uỷ; Thay mặt Uỷ ban Kiểm tra ký các văn bản trình Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ; các quyết định về thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ. Kiểm tra, đôn đốc các thành viên Uỷ ban thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

5- Trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực Uỷ ban kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

- Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, thay mặt Uỷ ban kiểm tra chỉ đạo thực hiện chương trình công tác và các nhiệm vụ cụ thể do Uỷ ban kiểm tra uỷ nhiệm.

- Phó Chủ nhiệm Thường trực thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của thành viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã ghi tại Điều 3 và khoản 1 Điều 5 của Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2010-2015. Giúp thường trực Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ điều hành cơ quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. Trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị các nội dung, chương trình công tác hằng năm, 06 tháng, hằng tháng và các kỳ họp của Uỷ ban Kiểm tra. Hoàn chỉnh các văn bản theo các kết luận của Uỷ ban Kiểm tra; ký các văn bản theo sự phân công của Uỷ ban kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra; thay mặt Chủ nhiệm khi được Chủ nhiệm uỷ nhiệm.

          - Phó Chủ nhiệm thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ quy định tại Điều 3 và khoản 1 Điều 5 của Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015; phụ trách một số công tác chuyên môn và những quy định cụ thể về chế độ làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

II- CƠ CẤU TỔ CHỨC UBKT HUYỆN UỶ NHIỆM KỲ 2010-2015

Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Thăng Bình có 07 đồng chí do đồng chí Phạm Hiển, uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm Chủ nhiệm, các đồng chí Lê Ngọc Chiến, đồng chí Dương Văn Bình.

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Phạm Hiển

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy (bầu bổ sung 7/2011)

0975.249.819

2

Lê Ngọc Chiến

HUV - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy (bầu bổ sung 4/2012)

0914.289.678

3

Dương Văn Bình

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

0985.530.510

4

Nguyễn Thị Trình

Uỷ viên UBKT Huyện ủy

0913.469.737

5

Trà Giang

Uỷ viên UBKT Huyện ủy (bầu bổ sung 8/2014)

0935.461.600

6

Nguyễn Đức Tám

Uỷ viên kiêm chức UBKT Huyện ủy, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

7

Đoàn Văn Tùng

Uỷ viên kiêm chức UBKT Huyện ủy, HUV, Chánh Thanh tra huyện

III- Các văn bản liên quan:

1- Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI.

2- Quy định 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “ thi hành Điều lệ Đảng”.

3- Quyết định 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “ hướng dẫn thực hiện các Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI.

4- Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “ những điều đảng viên không được làm”.

5- Quy định 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về “ xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”.

6- Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 21-3-2012 của Bộ Chính trị về “ Ban hành Quy chế giám sát trong Đảng”

          7- Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 15-3-2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm”.

8- Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW, ngày 20/6/2012 Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng về “ thực hiện quy chế giám sát trong Đảng”.

9- Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW, ngày 06/6/2013 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng về “ thực hiện một số điều của Quy định 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng”.

10- Quyết định 1319-QĐ/UBKTTW, ngày 10/6/2013 của UBKT Trung ương về” ban hành Quy định về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm”.

11- Thông báo 433-TB/UBKTTW, ngày 09/5/2013 của UBKT Trung ương về “ kết luận của UBKT Trung ương làm rõ một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”.

12- Quyết định 90-QĐ/UBKTTU, ngày 02/4/2013 của UBKT Tỉnh uỷ về “ ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của UBKT Tỉnh uỷ và UBKT các huyện, thành uỷ, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ”.

13- Quy chế làm việc số 02-QC/HU, ngày 27/10/2010 của Huyện uỷ ban hành về “ Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy khoá XIX nhiệm kỳ 2010-2015”

14- Quyết định số 70-QĐ/HU, ngày 15/2/2011 của Huyện ủy Thăng Bình về “ ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các Ban Đảng, Văn Phòng Huyện ủy và các cơ quan: Thanh tra, Viện kiểm sát, Toà án nhân dân, Công an huyện”.

15- Quyết định số 71-QĐ/HU, ngày 15/2/2011 của Huyện ủy Thăng Bình về “ Ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với Thanh tra huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng”.

16- Quyết định 25-QĐ/HU, ngày 27/10/2010 của Huyện ủy Thăng Bình về “ ban hành Quy trình kiểm tra của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ huyện”.

17- Quyết định 27-QĐ/HU, ngày 27/10/2010 của Huyện ủy Thăng Bình về “ ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện”.

18- Quyết định 28-QĐ/HU, ngày 27/10/2010 của Huyện ủy Thăng Bình về “ ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ huyện”.

19- Quyết định 106-QĐ/UBKTHU, ngày 22/12/2013 của UBKT Huyện ủy Thăng Bình về “ ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của UBKT Đảng uỷ cơ sở”……

**************

 

 

UBKT