Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Lịch công tác
Văn bản mới Huyên ủy


Thăng Bình qua video
Tên Video
No records to display.


Liên kết web
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày
Phương hướng phát triển Thăng bình đến năm 2030
Đề án phát triển du lịch Thăng Bình giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030
Hoạt động kinh doanh du lịch ngày càng có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Điều này đã được khẳng định thông qua lợi ích tổng hợp mà ngành du lịch mang lại. Một số địa phương đã coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đem lại nguồn thu nhập lớn cho đất nước. Để thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XIX đã đề ra, việc xây dựng Đề án phát triển Du lịch trên địa bàn huyện là cần thiết, nhằm xây dựng các mục tiêu...
ĐỀ ÁN Phát triển kinh tế Thủy sản huyện Thăng Bình giai đoạn 2014 – 2020
ĐỀ ÁN Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả huyện Thăng Bình giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020
ĐỀ ÁN Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020
ĐỀ ÁN Phát triển thương mại-dịch vụ huyện Thăng Bình giai đoạn 2014-2015 và đến năm 2020
ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 VÀ ĐẾN NĂM 2020
Trong những năm qua, ngành chăn nuôi của huyện có bước chuyển biến tích cực, tổng đàn gia súc, gia cầm ổn định nhưng chất lượng ngày càng tăng. Tổng giá trị sản phẩm ngành chăn nuôi trong ngành nông nghiệp chiếm 19,2% (BCTKNN năm 2012). Tuy nhiên, tốc độ phát triển chăn nuôi còn chậm, năng suất, chất lượng và giá trị số lượng sản phẩm còn thấp, chưa tương xứng tiềm năng của huyện. Việc xây dựng “Đề án phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020” là yêu...
ĐỀ ÁN Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục & đào tạo huyện Thăng Bình giai đoạn 2013- 2015 và đến năm 2020
Sự nghiệp giáo dục, đào tạo có vị trí, vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước ta coi phát triển giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Theo xu thế ưu tiên tập trung đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo hiện nay của cả nước, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Thăng Bình là...